Reactie Vereniging Dorpskern op evaluatie terrassen Doormanplein

Gepubliceerd op maandag 12 februari 2024

Eind januari 2024 kwam het bericht vanuit de gemeente dat er komend jaar weer terrassen zullen zijn in de zomerperiode op het Doormanplein. Met daarbij de belofte door wethouder Vermaat dat er tijdig afspraken worden gemaakt en er een goede aansturing komt. Laten we er op vertrouwen dat komend jaar dan ook een jaar is van daden en niet alleen van woorden. Inmiddels is de evaluatie door de gemeente ook afgerond. Deze kunt u hier zelf nalezen.

Weet u nog dat we in april 2023 bezwaar aantekenende tegen de omgevingsvergunning? En dat dit was om een duidelijk signaal af te geven, omdat wij ons zorgen maakte over de borging van de gemaakte afspraken? Helaas blijkt uit de evaluatie dat onze zorg terecht was en dat ondanks regelmatig aandringen er zeer weinig afspraken zijn nagekomen door de gemeente. Dit is bijzonder jammer, omdat dit het draagvlak binnen de Dorpskern onnodig aantast.

We hebben de gemeente uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de onderlinge samenwerking in de Dorpskern en niet eenzijdig keuzes te maken. Want begin 2023 zijn we (de Dorpskerk, de vier horecagelegenheden op het Doormanplein, de bewonersvereniging en onze eigen vereniging) tot een gezamenlijke visie gekomen en eind 2023 hebben we een gezamenlijke evaluatie opgesteld en aangedragen bij de gemeente.

We zijn nog in afwachting van de daadwerkelijke uitnodiging, maar toegezegd is dat we begin maart de afspraken gaan maken voor komend seizoen.

Terugblik op het 1e pilot seizoen en het gemaakte bezwaar

Als vereniging hebben we geconcludeerd dat na het eerste jaar de terrassen nagenoeg geen extra overlast hebben veroorzaakt. Dit was ook het beeld wat terugkwam uit de klankbordgroep die in het leven was geroepen. Ook hebben we geconcludeerd dat er helaas niks is gedaan met de geschepte randvoorwaarden uit de visie die we begin dit jaar aan de gemeente hebben aangereikt. Begin december ontvingen we eindelijk het besluit op het gemaakte bezwaar in april. Normaliter staat hier een termijn van zes weken voor. Het advies van de commissie bezwaarschriften luidde in hun conclusie als volgt: “Gelet op het voorgaande is de commissie van oordeel dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat met het bestreden besluit onvoldoende verzekerd is”.

Onze vereniging is door de commissie op alle punten in het gelijk gesteld. Echter waren we formeel te laat met het indienen van ons bezwaar, waardoor de gemeente heeft besloten het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren. Dat zien we maar even als formeel geneuzel. Laten we hopen dat het door ons bedoelde signaal uit april met het terrasseizoen in 2024 wel vorm krijgt en er goed naar ons (en de andere belanghebbenden in de Dorpskern) geluisterd gaat worden. Zoals eerder al gezegd, we hebben de gemeente uitgenodigd om zich bij ons aan te sluiten om gezamenlijk zaken aan te pakken. Een eerste aanzet was er vorige week vrijdag toen er een gerichte controle was vanuit de BOA’s op het foutief parkeren van voertuigen, scooters en fietsen in de Dorpskern. Vervolg hierop is ons beloofd.