Wat deden we in 2023

Gepubliceerd op vrijdag 1 maart 2024

Kijk voor alle activiteitenoverzichten op de pagina Verantwoording.

1. Overleg

Ook in 2023 is er door het bestuur diverse keren vergaderd. Er is 5 keer een algemene bestuursvergadering geweest. Verder zijn bepaalde thema’s in kleine commissies behandeld. Ook zijn er diverse overleggen met gemeente en handhaving geweest, waar onze Vereniging zeer actief bij betrokken is.

2. Evenementen

In 2023 was het eerste evenement de vertrouwde Koningsdag. Dit was zoals elk jaar weer een geslaagd feest, met uiteraard veel drukte in onze gezellige oude dorpskern.

De 5 mei viering was dit jaar met een Bevrijdingsontbijt. Wederom een mooi succes!

Op 2e Pinksterdag vond de doorkomst van de Roparun plaats. Dit jaar was het een stuk beter weer en was het gezellig druk langs de route.

Open Monumentendag vond dit jaar plaats op 9 september. Een aantal bestuursleden hadden de Watertoren opengesteld en deze werd goed bezocht.

In 2023 vond ook een nieuw evenement zijn doorgang, namelijk de NazomerGrill oftewel de BuurtBBQ. Dit was een kleinschalige barbecue, vooral voor buurtbewoners van de oude dorpskern. Het evenement was een groot succes, jong en oud vond elkaar in de kerktuin en het eten was erg lekker. Voor herhaling vatbaar, was de algemene indruk!

Op een regenachtige 9 december vond de WinterFair plaats. Ondanks het hele slechte weer, was het redelijk goed bezocht. Er was vanalles te doen voor jong en oud. Hopelijk volgend jaar een iets drogere editie!

Het laatste evenement van 2023 was de Santa Run van de Rotary. Tijdens deze hardloopwedstrijd rennen er honderden mensen verkleed als kerstman een parcours. Dit zorgde voor een hele gezellige middag met een mooie opbrengt voor Hospice de Reiziger.

3. Horeca

Onder leiding van onze Vereniging is in januari 2023 een gezamenlijke visie opgesteld met betrekking tot de terrassenpilot. Deze visie is gemaakt met Diggels, de Uitspanning, den Pimpelear, PaPi, de bewonersvereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Dorpskerk. Vervolgens is deze visie voorgelegd aan de gemeente, besproken en zijn de punten hieruit grotendeels akkoord gegeven. Kort samengevat was deze visie vooral bedoeld om afspraken te maken om overlast verder te beperken. Tot onze verbazing bleek bij publicatie van de omgevingsvergunning van de terrassen eenzijdig vanuit de gemeente afgeweken te zijn van de eerder gemaakte afspraken. Wij vonden de afspraken van de visie onvoldoende geborgd en zagen ons genoodzaakt om formeel bezwaar aan te tekenen. Volgens de statuten is het zo dat bij een dergelijk besluit normaal gesproken de leden moeten worden geraadpleegd. Hier mag echter alleen onder bepaalde voorwaarden vanaf geweken worden. Eén van die voorwaarden is indien er spoed is. In dit geval verliep de termijn binnen een week en daarmee was er onvoldoende tijd om nog een ledenstemming te houden. Wel heeft het bestuur na het beslissen hierover de leden geïnformeerd door middel van een brief. Wij hebben geen afwijzende reacties van de leden terug gekregen, dus hiermee hebben de leden achteraf ingestemd met het besluit om bezwaar aan te tekenen. Ondertussen ging de vergunningsprocedure gewoon door en waren er terrassen. We werden uitgenodigd voor de bezwarencommissie waar we onze zorgen ook mondeling kenbaar hebben gemaakt. Eind oktober kregen we het besluit van de gemeente over de adviezen van de bezwarencommissie eindelijk binnen. Hierin werden we op alle punten in het gelijk gesteld, maar omdat we een weekend te laat waren met het indienen van ons bezwaar is deze formeel afgewezen door de gemeente. Nu gaat het ons ook niet om het formeel gelijk krijgen, maar zijn we blij dat de adviescommissie ons het op alle punten met ons eens was. We hopen komend jaar een aantal zaken in gezamenlijk overleg met de belanghebbenden in de oude dorpskern en de gemeente verder op te pakken. Als we terug kijken op afgelopen seizoen hebben we regelmatig overleg gehad met de gemeente. Helaas werden gemaakte afspraken niet of pas later doorgevoerd. De gemeente heeft verbetering beloofd en we hopen dat ze deze keer wel daad bij het woord voegen.

Tijdens het terrasseizoen hebben we ook 3 keer de klankbordgroep Horeca en Verkeer (ontstaan uit de vorige informatie-avond) bij elkaar gehad, zodat een breder gedragen beeld kan worden gedeeld met de gemeente. Eind december is de evaluatie van de terrassenpilot gestart. Om één stem te laten horen bij de evaluatie is er eerst een gezamenlijke evaluatie onder leiding van onze Vereniging gedaan met de horecaondernemers en de bewonersvereniging. Uit deze gezamenlijke evaluatie blijkt dat de terrassen niet per se meer overlast hebben veroorzaakt, maar dat er weinig voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om de al bestaande overlast aan te pakken. Deze evaluatie is als uitgangspunt gebruikt bij de evaluatiegesprekken met de gemeente. Naar verwachting wordt deze eind februari afgerond. We hopen op de informatiebijeenkomst de belangrijkste uitkomsten te kunnen delen.

4. Verkeer

Na behoorlijk wat vertraging is op 13 oktober eindelijk de verkeerscamera opgehangen. Deze flitst indien men tegen de richting in de Dorpsstraat uit rijdt. De eerste maand kreeg men alleen nog een waarschuwing, maar inmiddels krijgt men ook daadwerkelijk een boete. Onze indruk is dat deze goed werkt, met name ook om de snelheid eruit te halen.
Wat het snelheid eruit halen betreft, zijn er naast Dorpsstraat 163 (ook wel bekend als het Rondje van Goud) en 153 witte verdrijvingsvlakken aangebracht.

5. Nieuwe ondernemers

Het is fijn om te merken dat onze gezellige oude dorpskern steeds meer ondernemers aantrekt. Dit zijn de nieuwe ondernemers het afgelopen jaar (en begin 2024):

  • Eslin Lingerie - Doormanplein 4b, lingeriewinkel.
  • GOED als nieuw - Dorpsstraat 137, tweedehands dames- en kinderkleding.
  • MW Haar - Dorpsstraat 153, kapper.
  • Schoonheidssalon Bella Derma - Dorpsstraat 154a+b, overname van Your Skincare Company.
  • Mooi Zo Home & Living (verwacht april 2024) - Dorpsstraat 154d, winkel in woonaccessoires, kleinmeubelen en bijouterieën.

6. Klimaatadaptatie

Helaas ontstond bij hevige regenbuien ook in 2023 weer een aantal keren ernstige wateroverlast in onze dorpskern. Het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen teneinde klimaatbestendig oftewel klimaatadaptief te worden.

We zijn hierover nog steeds in overleg met de gemeente en hopen op de jaarvergadering van 6 maart 2024 nieuwe ontwikkelingen hierover te kunnen melden.

7. Promotie van het Erfgoed

Ook op dit terrein lopen nog besprekingen met de gemeente. Het idee is om met een echte “Toekomstagenda” te komen, maar er is nog geen echt besluit over genomen. Ook hierover hopen we in onze jaarvergadering meer te kunnen melden.

Verder willen we graag induiken op verhalen die zich hebben afgespeeld binnen onze oude dorpskern. Wij zijn daarover met iemand in gesprek. Dit verhaal wordt dan op een later moment gepubliceerd. Kent u iemand of bent u iemand die een mooi verhaal heeft wat zich afspeelt in onze oude dorpskern? Neem dan vooral contact met ons op via info@dorpskern-barendrecht.nl.

Er zijn nog 2 andere ontwikkelingen op dit gebied. Ten eerste is dat er een mooie informatieve brochure over de Watertoren is verschenen, ook onder leiding van onze Vereniging. Ten tweede waren er bij ’t Ouwe Durp kerstkaarten te koop met handgeschilderde afbeeldingen van de Watertoren en de Dorpskerk.

8. In memoriam

Op 13 augustus 2023 is ons erelid mevrouw Jannie Dam - de Bruin in haar eigen huis overleden. Zij werd 97 jaar. Zij woonde sinds het overlijden van haar man Arij Dam alleen op de prachtige monumentale boerderij, aan de Dorpsstraat 168. Toen het oude dorp in het jaar 2009 de status van beschermd dorpsgezicht verkreeg en er feest werd gevierd, was mevrouw Dam daarbij in plaatselijke klederdracht met een antiek rijtuig present. Zij bleef altijd nauw betrokken bij onze activiteiten in het oude dorp. Mede daarom werd zij in 2012 tot erelid benoemd. De boerderij heeft zij overgedragen aan de Vereniging Hendrick de Keyzer. Deze zal het beheer van de boerderij in de goede traditie voortzetten. Wij hebben afscheid genomen van een bijzondere en markante dorpsgenote. Haar devies was: "geniet van de kleine dingen". Een meer uitgebreide herinnering aan mevrouw Dam kunt u hier lezen.

9. Financieel

Het financieel verslag over het jaar 2023 vindt u na goedkeuring tijdens de Algemene Ledenvergadering hier op onze website.
De Vereniging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben, zijn voor een particulier de bijdragen onder bepaalde voorwaarden 125% fiscaal aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.belastingdienst.nl.

10. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 31 december 2023:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris (interim)
Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid Wilco Andeweg
Bestuurslid Lex Bezemer
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoed Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Penningmeester Voorjaar 2024
Voorzitter Voorjaar 2025
Secretaris Voorjaar 2026