Wat deden we in 2013 - 2014

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 11 keer officieel bij elkaar. Daarnaast was er veel overleg, zowel onderling als met externe partijen.

2 Wijziging Statuten

Bij het opstellen van het beleidsplan 2013-2015 bleek een belangrijk knelpunt dat de definitie van een lid, zoals verwoord in de statuten, een belemmering is om de vereniging verder te ontwikkelen en te laten groeien. Volgens de statuten moest een lid wonen of ondernemer zijn in de Oude Dorpskern. Een deel van onze leden, inclusief enkele bestuursleden, woont buiten de Dorpskern. Een voorstel is uitgewerkt om de statuten en naam zodanig aan te passen dat het begrip lid wordt gedefinieerd als elke bewoner of ondernemer die de doelstelling van de vereniging onderschrijft.

Tijdens de ALV van 27 november hebben de leden met deze wijziging ingestemd. Deze is vervolgens door de notaris vastgelegd in de statuten. Daarmee veranderde de vereniging van een bewonersvereniging in een meer algemene belangenvereniging.

3. Verkeer en parkeren

De gemeente heeft een visie op de ontwikkeling van het Doormanplein gepresenteerd die goed past bij onze ideeën. Er is duidelijk naar onze inbreng geluisterd. Onderdeel van de visie is ook een oplossing voor het parkeerprobleem. Er is geen tijdpad vastgesteld, we zullen de ontwikkelingen op de voet volgen.

4. Gemeenteraadverkiezing en projectgroep Dorpskern

Op uitnodiging van de vereniging gingen tijdens de ALV op 27 november vertegenwoordigers van zeven Barendrechtse partijen met elkaar in discussie. Het was het eerste verkiezingsdebat waar alle partijen aan deelnamen. Zo’n zestig mensen bezochten het debat in De Ontmoeting, de zaal van de Dorpskerk. Onder leiding van Jos Vis werden thema’s besproken die verband houden met het wonen, werken en uitgaan in het oudste stukje van Barendrecht.

Belangrijkste uitkomst was dat alle partijen het instellen van een projectgroep Dorpskern onderschreven.

Aan die toezegging hebben we de partijen voor en na de verkiezingen herinnerd o.a. tijdens de debatavond. Hierbij is intensief samengewerkt met o.a. de Monumentencommissie. Met de nieuwe wethouder is inmiddels overleg gevoerd die tot de feitelijke instelling van deze projectgroep moet gaan leiden.

5. Ledenwerving en PR

In de Schakel hebben we enkele keren een artikel mogen publiceren over de activiteiten van onze vereniging. Verder hebben we ons gepresenteerd tijdens een bewonersvergadering van Heuvelsteyn.

6. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en WinterFeest. Het opstellen van de Watertoren is een vast onderdeel geworden. Bijzondere activiteiten waren de klimwand, het sumo-worstelen en lasergamen.