Wat deden we in 2011 - 2012

1. Activiteiten

Dit overzicht beslaat een periode van 18 maanden. Dit is gedaan naar aanleiding van het verplaatsen van de jaarvergadering van het begin naar het einde van het jaar. In de toekomst zal dit overzicht dan ook gemaakt worden vanaf de periode meteen na het zomerfeest in het ene jaar tot aan het zomerfeest in het volgende jaar.

2. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 11 keer officieel bij elkaar. Tevens was er veel ad-hoc overleg bijvoorbeeld rond het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk, het zomer- en winterfeest en de ontwikkeling rond het bestemmingsplan. Zulk overleg was er onderling maar ook met externe partijen zoals de politiek, monumentencommissie, organisatoren van de feesten en bewoners van de Dorpskern.

3. Veiligheid

Dit is een belangrijk punt geweest in de afgelopen periode. Na constructief overleg met de Horeca kon een convenant met de gemeente worden opgesteld, dat echter op het laatste moment dreigde stuk te lopen op financiering. Naar aanleiding van een steekproef (waarvan de representativiteit in twijfel wordt getrokken) was het beeld bij de gemeente ontstaan dat de zaak goed onder controle was. Op de drukbezochte Jaarvergadering van onze vereniging op 31 oktober 2011 bleek duidelijk dat de bewoners nog steeds veel overlast en gevoelens van onveiligheid ervaren. De vereniging zal de zaak met aandacht blijven volgen en zonodig zélf een representatief onderzoek uitvoeren.

4. Organisatie Zomerfeest (30-6-2011)

De vereniging heeft een vaste rol in de organisatie van zomer- en winterfeesten. De armslag is echter beperkt, zowel in financieel opzicht als qua ledental. Ditmaal bestond onze bijdrage uit het organiseren van het abseilen vanaf de watertoren. Hoewel de dag nogal regenachtig begon konden we nadat wethouder Nootenboom de eerste afdaling voor zijn rekening nam heel wat Barendrechters verwelkomen voor deze sportieve uitdaging. Tevens werd bij dit evenement de eerste inzameling gehouden voor een bijdrage aan het verlichtingsproject rond de Dorpskerk. (zie elders in dit overzicht)

5. Muziektent

Dit onderwerp werd in 2010 opgepikt uit een inventarisatie onder de bezoekers van het Zomerfeest met de vraag: “Hoe zouden we de Dorpskern nóg aantrekkelijker kunnen maken?”
Met kop en schouders stak de terugkeer van de muziektent boven alle alternatieven uit.
De verdere uitwerking ervan levert echter heel wat hoofdbrekens op. Er gaan stemmen op voor een mobiele in plaats van een vaste opstelling. En als het een vaste opstelling zou worden, dan moet deze wel van flink formaat zijn (ca. 80 muzikanten).
De vereniging heeft de consequenties van een vaste opstelling serieus onderzocht. Overleg met andere gemeentes waar iets dergelijks is gerealiseerd leerde dat er op een bedrag van ca. € 150.000,-- moet worden gerekend. Om hier fondsen voor te verzamelen moeten we rekenen met een startkapitaal van tenminste € 40.000,--.
Intussen wordt steeds duidelijker dat de gemeente in haar prioriteitenlijstje geen plaats kan toekennen aan dit initiatief. Besloten is om dit onderwerp maar even te laten rusten.

6. Beschermd Dorpsgezicht

In 2009 heeft de Dorpskern, mede dankzij de inspanningen van onze vereniging, de status “Beschermd Dorpsgezicht” toegekend gekregen. De gemeente heeft vervolgens, samen met de Monumentencommissie en onze vereniging, informatie gegeven aan het bureau dat met het rapport “Waar het oude het nieuwe ontmoet” concrete invulling gaf aan het onderhouden en waar mogelijk verbeteren van de functionele en ruimtelijke kwaliteit van dit gebied.
De volgende stap is om deze aanbevelingen nu echt om te zetten in voorschriften en toetsbare criteria, bijvoorbeeld in bestemmingsplan en welstandsnota. Het blijkt lastig voor onze gemeente om ons daarin als gesprekspartner te erkennen. Wij blijven daarom alert om gebruik te maken van ons inspraakrecht om invloed op deze plannen te kunnen houden.

7. Beleidsplan 2013 - 2015

In 2010 hebben we met een nieuw plan de beleidslijnen uitgezet voor deze periode. Een tweejaarlijkse vernieuwing van dit plan geeft ons de mogelijkheid om de horizon niet heel ver te leggen, maar wel ver genoeg om echt resultaten te kunnen boeken.
De afgelopen maanden zijn besteed aan het opstellen van het plan voor de periode 2013 – 2015. Daarbij hebben we eerst nog eens goed gekeken naar onze doelgroepen en naar de belangen en interesses die daar spelen. Op deze manier konden we een selectie maken van de aandachtsgebieden voor de nieuwe periode en deze vervatten in het concept beleidsplan dat in de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2012 ter goedkeuring voorgelegd zal worden.

8. Ledenwerving

Het is de vereniging uitstekend gelukt om, in samenwerking met velen, de Dorpskern goed op de kaart te krijgen. De aanwas van het ledental volgt echter deze trend niet. Per 1 oktober 2012 hebben we.. leden in het bestand en dat vinden we echt onvoldoende. We zullen daarom actief blijven inzetten op bevordering van het ledental.

9. Verlichtingsproject Dorpskerk

Al langer leven er intenties om de Dorpskerk extra aandacht te schenken in de vorm van verlichting tijdens de wintermaanden. In eerste instantie concentreerden we ons op verlichting in enkele bomen, maar bij nader onderzoek bleek een veel geavanceerder en praktischer mogelijkheid te liggen in verlichting vanuit de grond. Dankzij fondsen die we konden binnenhalen via individuele giften en via het bedrijfsleven (waaronder een forse bijdrage door de Rabobank) konden we ter gelegenheid van het 500 jarig bestaan van de Dorpskerk en het 100 jarig bestaan van de Watertoren een prachtige verlichting van deze monumenten aanbieden waar we het hele jaar rond plezier van hebben.