Wat deden we in 2010

1. Het bestuur kwam in het jaar 2010 8x officieel bij elkaar.
Tevens was er veel ad-hoc overleg bijvoorbeeld rond het vuilniseiland, het zomer- en winterfeest en de muziektent. Zulk overleg was er onderling maar ook met externe partijen zoals de politiek, monumentencommissie, organisatoren van de feesten en bewoners van de Dorpskern.

 

2. Ondergrondse vuilopslag aan de Dorpsstraat 
Dit onderwerp heeft veel aandacht gevraagd en gekregen. Nadat er overeenstemming bereikt was over deze voorziening heeft de vereniging haar bezwaarschrift ingetrokken en haar inspanningen gericht op een correcte uitvoering van het plan.

 

3. Organisatie Zomer- en Winterfeest
De vereniging heeft een vaste rol in de organisatie van zomer- en winterfeesten. De armslag isechter beperkt, zowel in financieel opzicht als qua ledental. Ditmaal bestond onze bijdrage bij hetzomerfeest uit:
a. Puzzeltocht en oorkonde mooiste gebouw van Barendrecht
b. Keuze nieuw project uit: verlichting watertoren, muziektent, meer kunst op straat of bordjes op historische panden of een project naar keuze.
Verreweg de meeste stemmen gingen naar de muziektent, daarna het aanlichten van de watertoren en als derde het autovrij maken van het Doormanplein.
En bij het Winterfeest:
c. Prijsvraag voor het mooist versierde gebouw
d. Diavoorstelling historische panden in en rond de Dorpskern

 

4. Beleidsplan
In 2010 werd een volledig nieuw beleidsplan opgesteld. Onder de titel “Naar het behoud en deontwikkeling van de Dorpskern Oud-Barendrecht” wordt beschreven welke waarde de Dorpskern heeft ondermeer De ruimtelijke kwaliteit en de beeldkwaliteit alsook de functionele kwaliteit en de gebruikswaarde. Het plan vermeldt bovendien als speerpunten in het beleid voor de periode t/m 2012 ondermeer
a. Uitwerking Status Beschermd Dorpsgezicht in bestemmingsplan en welstandsnota
b. Stimuleren van verbetering ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteit
c. Stimuleren van verbetering functionele kwaliteit
d. Verbeteren van betrekkingen en netwerken
e. Versterken bewonersvereniging Dorpskern Oud Barendrecht.

 

5. Algemene Ledenvergadering 2009
We hebben ervoor gekozen om de ledenvergadering wat later in het jaar te gaan houden. Op 22 september 2010 werd de ALV 2009 gehouden, waarbij de onderwerpen waren:
a. Besloten gedeelte: Goedkeuring van het financieel verslag en presentatie van het beleidsplan
b. Algemeen gedeelte: Presentatie rond de muziektent en kennismaking met wethouder Stephanie ter Borghmet haar reactie op ons beleidsplan.

 

6. Samenstelling bestuur
In de loop van 2010 hebben we een nieuw kandidaat bestuurslid mogen verwelkomen: Arjan Morêe. Helaas hebben ook twee bestuursleden, Jan Bevelander en Dirk van Beest, aangegeven hun functie te willen beëindigen. We vinden dit als bestuur erg jammer maar er is ook begrip gezien de lange periode waarover beiden hun energie aan onze vereniging hebben gegeven. In 2011 hebben we op passende wijze afscheid van hen genomen.