Wat deden we in 2009

1. Het bestuur kwam in het jaar 2009 7x officieel bij elkaar. Tevens was er veel ad-hoc overleg onderling bijvoorbeeld rond het vuilniseiland,  maar ook met externe partijen zoals de politiek, monumentencommissie, organisatoren van het winterfeest en bewoners van de Dorpskern.

 

2. Algemene Ledenvergadering

Op de Algemene Ledenvergadering van 3 maart 2009 werden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
a. Activiteitenoverzicht

Het overzicht wordt doorgenomen waarbij de voorzitter opmerkt dat het verslag van de vorige ALV hierin is verwerkt.

b. Financiële zaken

Naar aanleiding van de jaarstukken over 2008 wordt opgemerkt dat er wat onvolkomenheden lijken te zijn rond de administratie van leden/donateurs en het in rekening brengen van de contributies. Het bestuur zegt toe hier extra aandacht aan te zullen geven in het jaar 2009.
Verder worden vragen gesteld over de kosten van de website. Geconstateerd wordt dat de kosten van de site nog in 2009 ruimschoots gedekt zullen worden door de opbrengsten. Dit mede door de belangeloze medewerking van Dreef IT. De penningmeester wordt décharge gegeven over de jaarrekening 2008.

c. Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur wordt doorgenomen. De voorzitter geeft aan dat in het nieuwe jaar een rooster van aftreden geagendeerd zal worden.
Het bestuur bestond in 2009 uit:

  • Dik Buitenhuis  Voorzitter
  • Jan Bevelander  Penningmeester
  • Peter Jongenotter Secretaris
  • Piet Barendregt  Contacten gemeente
  • Dirk van Beest  Evenementen + contact ondernemers
  • Geertrui de Boom Contact bewoners

Adviseurs:

  • Arco van der Lee             Adviseur externe communicatie
  • Erwin Lems  Juridisch Adviseur
  • Pieter Dreef  Website

 

d. Rondvraag

Vanuit de leden komt een vraag over wat de status van Beschermd Dorpsgezicht nu eigenlijk waard is. Het bestuur maakt zich hier ook zorgen over. Deze zorg is mede aanleiding geweest om voor het algemene deel van de vergadering het bureau “Stad en Land” uit te nodigen om eens te horen welke ervaringen hiermee elders in het land zijn opgedaan.
 
De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit het besloten deel van de vergadering.

 

3. Openbaar gedeelte van de ALV:

a. Presentatie Bureau Stad en Land

Dhr. Voorhoeve van dit bureau geeft, na een introductie door Ard Kramer van de Historische Vereniging Barendrecht, een presentatie over ervaring met de status “Beschermd Dorpsgezicht”elders in het land. Op de situatie in Barendrecht kon hij niet specifiek ingaan, omdat B&W van Barendrecht dit nog in studie heeft.
Aan de hand van voorbeelden uit met name Hillegom geeft hij de waarde van een beeldkwaliteit-plan aan. Figuurlijk spreekt hij van het aaneenrijgen van de pareltjes uit de zicht- en waardebepalende delen uit een gebied. Het gaat er daarbij niet zozeer om dat alles bij het oude moet blijven, maar wel dat de zaken die door de mensen op hoge waarde geschat worden, in beeld blijven. Een voorbeeld hiervan is het “Cultureel Groen”.

b. Presentatie Website

In een korte presentatie legt Pieter Dreef uit wat er allemaal op onze site te vinden is. Er wordt veel aandacht besteed aan het actueel houden van de inhoud, zodat een bezoekje altijd zinvol is. Ook de sponsors van de site, de plaatselijke bedrijven, worden onder de aandacht gebracht.

c. Status onderzoek verkeer en parkeren in de Dorpskern

Ir. Maarten Ouwens geeft een uitleg over de hernieuwde aanpak van dit onderwerp na de teleurstellende uitkomst van het onderzoek uit 2008. Met een nauwkeuriger geformuleerde opdracht, met een kritische selectie van de studenten en met een professionele begeleiding door Maarten Ouwens moet er over een jaar een beter onderbouwd resultaat liggen.

d. Zicht op de Dorpskern

Middels een uitgebreide presentatie over de historie rond de kop van de Dorpsstraat wordt dit onderwerp ingeleid. Veel dank aan de Hans Verschoor die namens de Historische Vereniging deze presentatie samen met Pieter Dreef verzorgde.

e. Het plan “De Boom II” komt ter tafel. Duidelijk is dat het zicht op de Dorpskern voor een groot deel ontnomen wordt en dat daarmee dit gebied sterk geïsoleerd komt te liggen. Dit is in strijd met de doelstelling welke de gemeente zelf ooit formuleerde (er moest een (visuele) verbinding worden gelegd tussen de Oost- en Westzijde van de Barendrechtseweg en het is ook in strijd met de doelstelling van de vereniging die de Dorpskern dynamisch wil houden en er beslist geen museum van wil maken.

Aanwezigen roepen de vereniging op tot actie tegen dit plan. Ook bewoners van plan “De Boom I” maken zich zorgen over de kwaliteit van wonen rond hun project, evenals de bewoners van de naastliggende percelen.
Het bestuur geeft aan dat men voorzichtig moet zijn met al te hoge verwachtingen van effecten van protest hieromtrent, omdat op één of andere manier toch een financieel verantwoorde oplossing gevonden moet worden voor het inmiddels braakliggende terrein. Maar het onderwerp staat geagendeerd voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

4. Rooilijn “De Boom II”

Dit onderwerp heeft veel aandacht gevraagd. Duidelijk werd dat de Monumentencommissie hier geen actie tegen zou ondernemen. Om erachter te komen wat de plannen van de gemeente hieromtrent waren werd een gesprek met de wethouder aangevraagd. Deze gaf aan dat er mede door de inspanningen van onze vereniging een te negatief beeld is ontstaan over de te verwachten situatie. In de praktijk zou het allemaal best meevallen. Besloten is, bij gebrek aan steun vanuit de Monumenten commissie en vanuit de gemeente, de officiële bouwaanvraag af te wachten alvorens officieel protest in te dienen.

 

5. Vuilniseiland

Omtrent de plaatsing van vuilcontainers op “het eilandje van Goud” heeft de vereniging met succes geprotesteerd, echter de materie bleek weerbarstig. In plaats van het voorstel om met Kliko’s te gaan werken, bleef de gemeente vasthouden aan plaatsing van vuilcontainers. Hiervoor werd uiteindelijk een locatie gevonden waar we nog steeds niet gelukkig mee zijn, maar waar middels beplanting en andere maatregelen de “verrommeling” moet worden tegengegaan. We hebben hier wel de slag, maar niet écht de strijd gewonnen.

 

6. Verkeer- en parkeerproblematiek

Deze materie zou nader onderzocht worden, maar is bij gebrek aan capaciteit vanuit de Hogeschool helaas niet doorgegaan. In de loop van 2010 kwam de gemeente, compleet tot verrassing van bewoners, ondernemers en van onze vereniging met een eigen initiatief tot het autovrij maken van het Doormanplein.

 

7. Officiële status “Beschermd Dorpsgezicht”

We beschouwen dit als een belangrijke mijlpaal in het bestaan van onze vereniging. Deze erkenning werd feestelijk gevierd ten tijde van het Winterfeest 2009 op 12 december. Tijdens deze dag zorgden verschillende partijen samen voor een programma dat veel mensen naar de dorpskern trok. Aan de dag werd onder meer meegewerkt door Harmonievereniging Barendrecht, zangvereniging Cantando, de Historische Vereniging Barendrecht, ondernemers uit de dorpskern en de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Er waren tal van binnen-activiteiten, zoals een kerstmarkt.
De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht toonde in de trouwzaal van de Watertoren een maquette van de dorpskern. Daarop konden gebouwen die mogelijk de komende jaren verdwijnen, worden weggehaald. Bezoekers konden zelf kiezen wat voor soort bebouwing hiervoor terug zou moeten komen. De maquette werd de hele dag druk bezocht en zorgde voor geanimeerde discussies.
Stedenbouwkundige Maarten Ouwens liet hier zien dat de flats aan de Oude Haven in de toekomst vervangen zouden kunnen worden door een aantal losstaande appartementenblokken. Er komt dan vanuit Paddewei weer direct zicht op de dorpskern.
Het Winterfeest werd besloten met de traditionele Kerstzang. Hoewel het op straat niet druk leek, werden de meeste activiteiten binnen druk bezocht. Na afloop werd geconcludeerd dat het feest voor herhaling vatbaar was.


Peter Jongenotter,


31 augustus 2010