Wat deden we in 2008

1. Het bestuur kwam in het jaar 2008 8x officieel bij elkaar. Tevens was er veel ad-hoc overleg onderling bijvoorbeeld rond de website, maar ook met externe partijen zoals de politiek, monumentencommissie en bewoners van de Dorpskern.


2. Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering werd op 4 maart 2008 gehouden. Deze vergadering werd gevolgd door de informatieavond die ook voor niet leden bestemd was. Hier kwamen de volgende onderwerpen aanbod:


3. Informatieavond

a. Website
Op muzikale wijze wordt de nieuwe website van de dorpskern ingeleid als vervanging van de vroegere dorpsheraut.

b. Verkeers- en Parkeerbeleid
Namens een groep studenten wordt de uitslag van een studie omtrent deze materie gepresenteerd. Het levert veel stof tot nadenken op, later besluit het bestuur van de vereniging dat de studie niet aan het vereiste waliteitsniveau beantwoord heeft.

c. Stand van zaken rond status “Beschermd Dorpsgezicht”door de Monumentencommissie Ard Kramer als voorzitter van deze commissie schetst het (tijds-)pad dat verder doorlopen moet worden. Tevens geeft hij de afbakening van het betreffende gebied aan.

d. Presentatie van studenten inzake aankleding van het kruispunt
Om de creativiteit te prikkelen wordt door een student een project gepresenteerd dat ooit gemaakt is om het kruispunt Binnenlandse Baan/Barendrechtseweg verkeersvriendelijker en de overgang tussen de twee delen van het dorp minder scherp te maken. De ideeën oogsten veel bijval.

e. Met een gezellige borrel en veel onderlinge discussie wordt de avond afgesloten.
Het bestuur is heel tevreden over de opkomst, de sfeer en de inhoud van het openbare gedeelte. Wel was de agenda wat overladen.


4. De website is in de loop van 2008 opnieuw opgezet. Vanaf dat moment wordt deze verzorgd door Pieter Dreef. Het blijkt als communicatiemiddel zeker in een behoefte te voorzien, vooral de ontwikkelingen rond Plan de Boom II, Plan Zwaal en het vuilniseiland bij Goudt oogsten veel belangstelling.
De redactie besloot om als sponsors uitsluitend bedrijven en organisaties toe te laten die een band hebben met de Dorpskern. Zij betalen € 50,-- tot € 150,-- per jaar voor een vermelding, waarmee de kosten van de website volledig gedragen zullen worden.


5. Het bestuur bestond in 2008 uit:
Dik Buitenhuis - Voorzitter
Jan Bevelander - Penningmeester
Peter Jongenotter - Secretaris
Piet Barendregt - Contacten gemeente
Dirk van Beest - Evenementen + contact ondernemers
Geertrui de Boom - Contact bewoners

Adviseurs:
Arco van der Lee - Adviseur externe communicatie
Erwin Lems - Juridisch Adviseur
Pieter Dreef - Website


6. Beschermd Dorpsgezicht
De Monumentencommissie heeft het bureau “Dorp, Stad en Land” ingehuurd om een rapport met “redengevende beschrijving” te maken, richtlijnen op te stellen en aanbevelingen te doen omtrent de aanvraag. Het stuk is inmiddels aan de gemeente overhandigd maar is daar nog niet behandeld.


7. Vuilniseiland
De geplande vuilcontainer op het “Eilandje van Goudt” heeft de vereniging sterk beziggehouden. We hebben een krachtig protest laten horen, omdat enerzijds de belangen van bewoners hiermee ernstig geschaad zouden worden, maar bovendien de aanblik van de entree tot een de historische Dorpskern hiermee ernstig verstoord zou worden. Middels een brief heeft de bezwarencommissie onze argumenten “ontvankelijk en gegrond” verklaard.


8. Rooilijn plan “De Boom II”
Dit plan blijft de gemoederen sterk bezighouden. De projectontwikkelaar heeft meegewerkt aan het verzoek om via markeringen de contouren van de geplande nieuwbouw zichtbaar te maken. Daarbij hebben de direct omwonenden hun argumentatie tegen het al te kort op de rooilijn bouwen extra kunnen bekrachtigen.
Tevens heeft de vereniging middels montagefoto’s laten zien hoe het zicht op de Dorpskern wordt afgesloten van de rest van het centrum aan de overzijde van het kruispunt. Leden van de vereniging riepen ons op om hier krachtig tegen te protesteren. Dit onderwerp zal dan ook een belangrijke plaats krijgen op de agenda van de Algemene Leden Vergadering van 3 maart 2009.


9. Hernieuwd onderzoek parkeer en verkeersproblematiek
Na de teleurstellende resultaten uit het onderzoek, dat in 2007 werd uitgevoerd, heeft de vereniging met inschakelen van de deskundige Ir. M.A. Ouwens een nieuwe onderzoeksopdracht geformuleerd. De status van dit onderzoek wordt gerapporteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 3 maart 2009.


10. Plan “Zwaal”
Via een voor de vereniging onduidelijke procesgang is nu toch bouwvergunning afgegeven voor dit object. Op basis van de laatste tekeningen die hierover beschikbaar zijn gekomen riepen omwonenden ons op hiertegen bezwaar te maken, maar de mogelijkheden hiertoe bleken inmiddels te zijn gepasseerd.


Peter Jongenotter,


29 januari 2009