Wat deden we in 2007

1. Het bestuur kwam in het jaar 2007 8x officieel bij elkaar. Tevens was er veel ad-hoc overleg onderling maar ook met externe partijen zoals de politiek, studenten en bewoners van de Dorpskern.


2. Op de Algemene Ledenvergadering van 24 januari 2007 wordt ondermeer het beleidsplan 2007-2010 gepresenteerd. Als belangrijke doelstellingen worden geformuleerd:

a. De Gemeente houden aan de verantwoordelijkheid voor de waarde van de Dorpskern, ook richting projectontwikkelaars

b. Stimuleren van ruimtelijke kwaliteit en beeldkwaliteit
c. Stimuleren van verbeterde functionele kwaliteit

Om dit nog beter te bereiken zal de vereniging:

d. Betere betrekkingen aangaan met iedereen die iets kan betekenen voor de Dorpskern

e. Nastreven van verbreding draagvlak van de vereniging en professionalisering van administratie en communicatie
f. Dynamiek brengen in beleidsontwikkeling, ondermeer door actievere communicatie met achterban

3. Het plan om een website voor onze vereniging op te zetten is nu echt opgepakt. Presentatie ervan wordt geagendeerd op de ALV van 4 maart 2008.


4. Als bestuursleden zijn uitgeschreven de heren Arjen Dorland, Henk Spek en Gert Jan Andeweg. Toegetreden zijn Geertrui de Boom als kandidaat bestuurslid en Erwin Lems als Juridisch Adviseur. Daarnaast bestond het bestuur in 2007 uit:
Dik Buitenhuis Voorzitter
Jan Bevelander Penningmeester
Peter Jongenotter Secretaris
Piet Barendregt Contacten gemeente
Dirk van Beest Evenementen + contact ondernemers
Arco van der Lee Adviseur externe communicatie


5. Na het omzetten van donateurschappen naar lidmaatschappen en een aantal nieuwe toetreders tijdens de bijeenkomst op 24 januari 2007 telt de vereniging fors meer leden. Het bestuur spreekt de ambitie uit om dit aantal nog verder uit te breiden.


6. Met de monumentencommissie is verder overleg gevoerd rond de status "Beschermd Dorpsgezicht". Op de ALV van 4 maart 2008 zal de stand van zaken worden gerapporteerd.


7. Wijkregie
In 2007 is de gemeente aan het werk gegaan met de opzet van de "wijkregie". De vereniging heeft onderzocht of dit initiatief gevolgen moet hebben voor haar organisatie en communicatielijnen. Geconstateerd is dat de vereniging zelfstandig naast de wijkraden moet blijven functioneren, in direct contact met de gemeente.


8. Beleidsplan
Het nieuwe beleidsplan dat in 2007 werd gepresenteerd is ongewijzigd gebleven. De bedoeling is dat dit plan na intensievere communicatie met de achterban jaarlijks wordt aangepast en opnieuw wordt vastgesteld. De website zal een belangrijk communicatiemedium worden.


9. Project "Parkeerbeleid in de Dorpskern"
In de laatste maanden van 2007 werd door een groep studenten een onderzoek gedaan naar verbeteringen rond het parkeren in de Dorpskern. Dit onderwerp zal op de bijeenkomst van 4 maart 2008 worden gepresenteerd en bediscussieerd.


Peter Jongenotter

16 februari 2008