Wat deden we in 2006

1. Het bestuur kwam in het jaar 2006 12x officieel bij elkaar. Tevens was er veel ad-hoc overleg onderling maar ook met externe partijen zoals de politiek, studenten en bewoners van de Dorpskern.

2. Er is toenadering gezocht tot de projectontwikkelaar van project De Boom 2e en 3e fase, om inzage te krijgen in de planvorming. Helaas heeft dit niet tot resultaten geleid.

3. Er is overwogen om, teneinde de communicatie met de achterban en andere belanghebbenden te verbeteren, een website voor onze vereniging op te zetten. Dit plan is om budgettaire redenen in de ijskast gezet.

4. Bij de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 19 april 2006 heeft Arjen Dorland zijn functie als voorzitter overgedragen aan Dik Buitenhuis. Peter Jongenotter neemt per die datum het secretariaat over van Dik.

5. Op het moment van de ALV telt de vereniging 53 leden en 36 donateurs. Het bestuur acht dit te weinig en spreekt de ambitie uit om dit aantal te verdubbelen.

6. Bij de ALV wordt een groep studenten opdracht gegeven voor een onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteit van Dorpskern Oud-Barendrecht. Een eerste presentatie van de bevindingen wordt gedaan aan het bestuur, waarna het op 20 september aan belangstellenden gepresenteerd wordt. Deze avond wordt uitstekend bezocht: naast bewoners en ondernemers is er veel belangstelling van bezoekers van de Dorpskern, alsmede van de politiek en de gemeente. Er wordt uitgebreid verslag gedaan via de pers, ondermeer het Algemeen Dagblad, Het Zuiden en De Schakel besteedden hier veel aandacht aan.

7. Met de politiek wordt een aantal keren informeel overleg gevoerd, waarbij draagvlak ontstaat voor het idee dat het beleidsplan van onze vereniging de status moet krijgen van 'richtlijn bij nieuwbouw' in de Dorpskern.

8. Tijdens een infoavond m.b.t. de 'Centrumstudie' op 2 oktober 2006 wordt onze vereniging het podium geboden. Ons plan genaamd 'Tien voor de Dorpskern' wordt nadrukkelijk aan de orde gesteld en is tot op vandaag raadpleegbaar op de site van de gemeente en van Patrimonium. Belangrijk daarin is ook de gebiedsafbakening voor de Dorpskern: De oude dorpskern is het gebied tussen 1e Barendrechtseweg, Dorpsstraat (tot Boerhaavelaan), Meidoorn, Singel en Schaatsbaan, dus inclusief 'Locatie De Boom'.

9. Met de gemeente en met de monumentencommissie als adviserend orgaan wordt overleg gevoerd over de status 'Bescherm Dorpsgezicht'. Dit is onderwerp op de ALV van 24 januari 2007.

10. In het bestuur gaan opnieuw wisselingen plaatsvinden: Gert Jan Andeweg stelt na een lange periode zijn functie beschikbaar en ook Arjen Dorland kan zijn bestuurslidmaatschap nmiet meer combineren met zijn dagelijkse werkzaamheden. Contact met nieuwe kandidaten is gelegd.

11. Het beleidsplan wordt geheel herzien, het resultaat van het onderzoek door de studenten wordt mede als basis genomen voor het nieuwe plan. Tevens wordt afgesproken om te streven naar intensievere communicatie met de achterban en de resultaten hieruit jaarlijks te verwerken in een nieuwe versie van het beleidsplan.

12. Als onderwerp voor een nieuwe studie in 2007 wordt het verkeer- en parkeerbeleid overwogen. De gemeente en andere betrokkenen juichen dit initiatief toe.