Projectgroep Oude Dorpskern

Projectgroep voor het eerst bijeen (3 maart 2015)

Sinds dinsdag 3 maart 2015 wordt in de Projectgroep Oude Dorpskern nagedacht over de toekomst van het oude centrum van Barendrecht.

Aan de projectgroep wordt onder meer deelgenomen door wethouder Dirk Vermaat, vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, bewoners, ondernemers, de Dorpskerk, de monumentencommissie en ambtenaren.

Voorzitter Peter Jongenotter heeft namens de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zitting in de projectgroep. In totaal heeft de vereniging drie vertegenwoordigers in de projectgroep.

Rolverdeling

“De Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht zet zich al vele jaren in voor het behouden en het uitbreiden van de monumentale en de functionele kwaliteit van onze oude dorpskern. Wij vertegenwoordigen daarbij alle belanghebbenden, want we realiseren ons goed dat niet alleen bewoners en bedrijven belangen hebben hier. Alle Barendrechters waarderen de oude dorpskern bijzonder”, vertelt Jongenotter.

Jongenotter legt uit wat in de projectgroep de rolverdeling is tussen de gemeente en de vereniging. “Hadden we vroeger de afwachtende houding van: ‘Laten we maar eens zien waar de Gemeente mee komt, dan geven we ons oordeel wel’, weten we tegenwoordig dat intensief en constructief samenwerken vanaf het begin een veel beter eindresultaat geeft. Dat hebben wij ook ingezet toen we in November 2013 alle politieke partijen bijeen hadden als aftrap voor hun campagnes. We hebben toen met elkaar afgesproken dat welk college er ook zou komen, we zouden met elkaar aan de slag gaan om de oude dorpskern gereed te maken voor haar functie anno 2015 en verder.”
“Met betrekking tot de rolverdeling hebben we afgesproken dat de Gemeente het voorzitterschap van de projectgroep op zich neemt. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht draagt zorg voor een effectieve communicatie met de belanghebbenden en leidt bijvoorbeeld de informatiebijeenkomsten.”

Prioriteiten

In de voorbije jaren is er zowel vanuit de Gemeente als vanuit de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteiten van de dorpskern sterk te verbeteren. Ook zijn er onderzoeken gedaan door studenten en zijn politieke partijen met voorstellen gekomen.

Naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht samen met de monumentencommissie een projectplan opgesteld. Op basis hiervan is de projectgroep aan het werk gegaan.

Jongenotter: “Uit dit plan kunnen de volgende punten worden genoemd, waarbij we meteen een prioritering aangegeven hebben en we met punt 1 tot en met 4 meteen van start zullen gaan.”

De punten uit het projectplan:

 1. Maak een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte, waaronder het Doormanplein.
 2. Maak de dorpskern verkeersluw met behulp van een verkeerscirculatie- en parkeerplan.
 3. Een plan hoe de openbare orde en veiligheid kan worden gehandhaafd.
 4. Hef de barrière tussen het nieuwe centrum en de oude dorpskern op.
 5. Verfijnen van het Beeldkwaliteitsplan en deze verfijning vaststellen als beleidsinstrument.
 6. Onderzoek of het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd.
 7. Ontwikkelen van een vestigingsbeleid.
 8. Een voorstel of en op welke wijze lichte horeca kan worden gestimuleerd.
 9. Opstellen van een beheersplan, inclusief investeringsprogramma’s bij verandering van functies.
 10. Een ondersteuningsplan voor de verdere ontwikkeling van het oude dorp tot het sociaal-culturele hart van Barendrecht.

De komende tijd worden bewoners van Barendrecht onder meer via deze website op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de Projectgroep Oude Dorpskern.

 

Conclusies overleg 21 januari 2016

Op 21 januari 2016 vond nader overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van de projectgroep en deskundigen van de gemeente over het parkeeronderzoek en de (alternatieve) locaties die door verschillende projectgroepleden zijn genoemd. De conclusies van dit overleg waren:

 1. Er dienen 40 parkeerplaatsen gecompenseerd te worden t.b.v. langparkeerders zijnde werknemers en werkgevers uit de Oude Dorpskern, ter voorkoming van verdrijvingseffecten naar de Oude Haven of Singel;
 2. De parkeerlocaties voor genoemde werknemers en werkgevers worden aan de rand van de Oude Dorpskern doch bij voorkeur buiten de Oude Dorpskern door de gemeente aangewezen;
 3. Er is daarbij commitment van de betreffende ondernemers, die de werknemers verplichten op de aangegeven locatie te gaan parkeren. Zij gaan schriftelijk akkoord. Het e.e.a. wordt zo mogelijk geregeld op basis van kenteken.
 4. De punten 1 t/m 3 moeten eerst geregeld zijn alvorens de verkeersmaatregelen uit het verkeersbesluit “Doormanplein autovrij” uitgevoerd mogen worden;
 5. De projectgroep start z.s.m. met het opstellen van een integraal verkeers- en parkeerplan voor de Oude Dorpskern, waarin o.m. de parkeerrouting, rijrichtingen, indien gewenst andere knelpunten worden opgelost.

Gerelateerde nieuwsberichten

Akkoord over extra parkeerplaatsen bij Bethelkerk

De gemeente Barendrecht en de Protestante Gemeente Barendrecht hebben vorige week een overeenkomst getekend voor extra parkeerplaatsen in het centrum van Barendrecht. Het gaat om 32 plaatsen bij de Bethelkerk, die met ingang van 1 februari worden gehuurd.

Lees meer...

College beslist over bezwaarschriften autovrij Doormanplein

Tegen het verkeersbesluit voor het autovrij maken van het Doormanplein zijn 23 bezwaarschriften ingediend door omwonenden en ondernemers. De commissie voor de bezwaarschriften heeft op basis van deze bezwaarschriften geconcludeerd dat het verkeersbesluit niet goed gemotiveerd is en daarom niet zorgvuldig tot stand is gekomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop besloten het verkeersbesluit nader te motiveren met o.a. het aantal benodigde langparkeerplaatsen. Het college is van mening dat het Doormanplein hierdoor vanaf 1 april autovrij kan worden.

Lees meer...

Autovrij Doormanplein uitgesteld tot 1 april

De rechtbank in Rotterdam heeft de gemeente gevraagd de invoering van het autovrij maken van het Doormanplein uit te stellen.

Lees meer...

Parkeerverbod op het Doormanplein uitgesteld

Het invoeren van een parkeerverbod op het Doormanplein in de Oude Dorpskern van Barendrecht wordt doorgeschoven. Het plan was om het Doormanplein vanaf 1 februari autovrij te maken en twee blauwe zones aan te leggen in de directe nabijheid. Dit is uitgesteld omdat de gemeente hierover nog in gesprek was met belanghebbenden in de projectgroep. Op korte termijn wordt bezien wanneer de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Lees meer...

Presentatie aandachtpunten voor projectgroep

In de vergadering van de Projectgroep Oude Dorpskern van maandag 11 januari jl. zijn de resultaten besproken van de informatieavond die gehouden is op donderdag 2 december 2015.

De ingebrachte opmerkingen zijn geinventariseerd, gerubriceerd en verzameld en gepresenteerd aan de projectgroep.

Lees meer...

Opmerkingen over parkeervrij Doormanplein gaan naar projectgroep

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zorgt ervoor dat de opmerkingen die bewoners hebben gemaakt over het parkeervrij maken van het Doormanplein, aan de orde komen in de projectgroep. In die projectgroep overleggen wethouder Vermaat, ambtenaren en belanghebbenden over de toekomst van de Oude Dorpskern van Barendrecht. De projectgroep komt op 11 januari 2016 weer bijeen.

Lees meer...

Inventarisatie feedback informatieavond 2 december

Onderstaande reacties werden opgetekend tijdens de informatieavond welke op 2 december 2015
werd gehouden.
Doelstelling van die avond was om op gestructureerde wijze zoveel mogelijk response te verzamelen
van de bezoekers. In totaal waren er ca. 75 bezoekers.

Lees meer...

Veel meningen en opmerkingen over parkeren Oude Dorpskern

Parkeren en de Oude Dorpskern. Dat is een combinatie die de tongen altijd behoorlijk losmaakt. Dat bleek woensdag 2 december weer eens tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Daar stond het parkeervrij maken van het Doormanplein centraal.

Tijdens een bijeenkomst in juni was al duidelijk dat veel mensen over dit onderwerp iets te zeggen of te vragen hebben. Zaal de Ontmoeting was woensdag dan ook goed gevuld.

Lees meer...

Gespreksleiders op woensdag 2 december

Op woensdag 2 december houdt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht een informatieavond over het autovrij maken van het Doormanplein.

De avond wordt geleid door Jos Vis en start met een korte inleiding. Daarna gaan de aanwezigen uiteen in vijf groepen. Daarin bespreken ze het onderwerp met een gespreksleider.

Lees meer...

Van blik naar visie op het Doormanplein

Het parkeervrij maken van het Doormanplein is op woensdag 2 december het thema van een informatieavond die wordt gehouden door de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht.

Het is alweer twee jaar geleden dat alle politieke partijen in Barendrecht zich tijdens een jaarvergadering van de Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht achter de plannen schaarden om de historische dorpskern nog aantrekkelijker te maken. Belangrijk onderdeel daarvan was het autovrij maken van het Doormanplein.

Lees meer...

Doormanplein binnenkort autovrij

Er zit schot in het autovrij maken van het Doormanplein. Het college heeft hiervoor een verkeersbesluit genomen. Het plein dat een hoge cultuurhistorische belevingswaarde heeft, moet herkenbaar zijn en ruimte bieden voor activiteiten. Momenteel is dit niet mogelijk door het gebruik als parkeerplaats. Wethouder Dirk Vermaat (revitalisering Oude Dorpskern) is blij met dit besluit waar alle betrokkenen binnen de projectgroep Oude Dorpskern achter staan. 

Lees meer...

Bewonersvereniging opgenomen in projectgroep Oude Dorpskern

Wethouder Dirk Vermaat (revitalisering oude dorpskern) sprak vorige week met vertegenwoordigers van de nieuwe bewonersvereniging Oude Dorpskern. Aanleiding voor het gesprek vormde de in juni door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het Doormanplein, die in samenspraak met belanghebbenden is opgesteld. Bewoners zijn verontrust over de plannen om het Doormanplein autovrij te maken. Belangrijkste uitkomst van het gesprek is dat de nieuwe bewonersvereniging deelneemt aan de projectgroep Oude Dorpskern.

Lees meer...

Belangenbehartiging van bewoners van de Oude Dorpskern

Naar aanleiding van berichten in de lokale en sociale media over de belangenbehartiging van bewoners van de Oude Dorpskern door de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht reageert het bestuur met de volgende toelichting.

Lees meer...

Levendige discussie over autovrij Doormanplein

Het voornemen om het Doormanplein autovrij te maken maakt heel wat los bij een aantal omwonenden. Dat bleek donderdag 18 juni tijdens een bijeenkomst die de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht belegd had in het gemeentehuis.

Lees meer...

Informatieavond over autovrij Doormanplein

De gemeente Barendrecht bereidt een besluit voor over het autovrij maken van het Doormanplein. Dit is een onderdeel van de plannen die een projectgroep maakt voor de toekomst van de Oude Dorpskern.

De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht organiseert op donderdag 18 juni voor alle belanghebbenden een informatieavond over dit onderwerp.

Lees meer...

Projectgroep voor het eerst bijeen

De Projectgroep Oude Dorpskern is dinsdag 3 maart voor het eerst bijeen geweest.

Het college heeft in samenspraak met de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de monumentencommissie een lijst met tien punten opgesteld, waarmee de projectgroep aan de slag gaat. Op de lijst staat onder meer het autovrij maken van het Doormanplein, het maken van een parkeerplan en het stimuleren van lichte horeca.

Lees meer...

Raadscommissie steunt projectgroep

Het voorstel om een projectgroep plannen te laten maken voor de Oude Dorpskern, krijgt de steun van de gemeenteraad.

Dinsdagavond lieten alle partijen in de raadscommissie Ruimte weten dat het plan als een hamerstuk op de raadsagenda van 16 december geplaatst kan worden. 

Lees meer...

Applaus voor aanpak Oude Dorpskern

Het plan om in een projectgroep te komen met oplossingen voor de problemen van de Oude Dorpskern heeft de steun van de leden van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. De uitleg door bestuurslid Dik Buitenhuis werd beloond met applaus.

Als ook de gemeenteraad ermee instemt gaat de projectgroep vier jaar lang werken aan oplossingen voor zaken als het parkeerprobleem, het te strakke bestemmingsplan, de leegstand, de veiligheid en de komst van lichte horeca. 

Lees meer...

Vereniging Dorpskern spreekt over verbetering van het oude centrum

Als de gemeenteraad ermee instemt, gaat een projectgroep van bewoners, ondernemers en ambtenaren aan de slag om problemen in de Oude Dorpskern integraal op te lossen. Deze aanpak wordt woensdag 26 november besproken tijdens de jaarlijkse informatieavond van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Ook ondernemer Peter Terlouw komt deze avond aan het woord.

Lees meer...

Projectgroep kan problemen Oude Dorpskern aanpakken

Een projectgroep moet er na de verkiezingen voor zorgen dat de problemen in de Oude Dorpskern worden aangepakt. De Barendrechtse partijen kunnen hierover afspraken maken tijdens de onderhandelingen over het nieuwe college. Dit stelt de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht in een brief aan de lijsttrekkers. De brief is mede verstuurd namens de Monumentencommissie.

Lees meer...