Wat deden we in 2022

Gepubliceerd op zondag 12 maart 2023

1. Overleg

Gelukkig konden we in 2022 weer fysiek vergaderen. Het bestuur is in 2022 3 keer volledig samengeweest. Gezien de drukke agenda’s heeft het bestuur besloten om sommige zaken in kleinere samenstellingen meer aandacht te geven.

Naast de reguliere bestuursvergaderingen zijn ook de samenkomsten met de gemeente weer opgepakt.

2. Toekomstagenda

De Toekomstagenda werd op de informatie-avond op 23 februari 2022 ondertekent door de voorzitter van onze Vereniging, de voorzitter van de Bewonersvereniging Dorpskern Oud- Barendrecht en de wijkwethouder (mevr. Roopram). Hierin werden 9 opgaven genoemd. Dit zijn onderwerpen waar de komende jaren veel aandacht voor gaat zijn. Het gaat om de volgende opgaven: het sociaal-cultureel hart, erfgoed, energietransitie, klimaatadaptatie, ruimtelijke kwaliteit en beheer, ruimtelijke initiatieven, horeca, verkeer en toegankelijkheid.

Vlak na deze avond volgden de gemeentelijke verkiezingen. Hierna heeft het ons als Vereniging veel moeite en tijd gekost om weer als serieus genomen partner met de gemeente om tafel te zitten. Bijvoorbeeld, bij het allereerste horeca-overleg in april 2022 werd de Vereniging zonder vooraankondiging de toegang ontzegd, terwijl we daarvoor altijd aanschoven bij dit overleg.

Twee weken later gaf de nieuwe wethouder (dhr. Vermaat) in een gesprek met beide Verenigingen aan niet door te willen met de opgave-tafels zoals deze in de Toekomstagenda waren uitgeschreven. Het is ons uiteindelijk toch gelukt om voor een aantal punten vooruitgang te boeken. Deze worden in de volgende punten toegelicht.

3. Klimaatadaptatie en erfgoed

Sinds september 2022 hebben we eindelijk weer een vast aanspreekpunt binnen de gemeente die gaat over het erfgoed. Sinds dat hij werkzaam is bij de gemeente (september) hebben we inmiddels meerdere gesprekken met elkaar gevoerd. Dit voelt voor ons positief, maar ook vanuit de andere kant wordt aangegeven dat de input van onze Vereniging meerwaarde heeft. Naar verwachting wordt komend jaar het erfgoedbeleid opgesteld voor de gemeente. Voor wat betreft het beschermd dorpsgezicht zal onze Vereniging als klankbord dienen.

Inmiddels zijn er ook op meerdere daken zonnepanelen geplaatst. Hierover hebben we ook goed overleg met de gemeente en voldoet, voor zover wij weten, alles aan het landelijke beleid. Vorig jaar zijn we gestart met het Project Watertoren. Het doel hiervan was de Watertoren enigszins opknappen, vooral aan de binnenzijde, zodat de Watertoren beter toegankelijk zal worden. Dit zal tot gevolg hebben dat de Watertoren vaker opengesteld kan worden. Dit project was echter aan de aandacht van de gemeente ontsnapt. Ook dit staat sinds september weer op de agenda en we hopen in 2023 wat concreter te kunnen worden.

De komende jaren staat er veel te gebeuren in de Oude Dorpskern vanwege de klimaatadaptie. Kortweg gezegd is er in de Oude Dorpskern een probleem met grondwater, regenwater, verzakkingen en hittebestendigheid. Op dit moment is een onderzoeksbureau in opdracht van de gemeente bezig om dit in kaart te brengen. Als Vereniging hebben wij nog onvoldoende zicht op de ontwikkelingen en de gevolgen hiervan. Om die reden is dit een speerpunt voor 2023 en komt de gemeente tijdens de informatie-avond een toelichting hierop geven. Als Vereniging hebben we namelijk ook het idee dat dit onderwerp onvoldoende leeft onder de bewoners en ondernemers, terwijl dit gezien de veranderingen op klimaatgebied wel veel invloed op dit oude stukje Barendrecht zal hebben.

4. Verkeerscirculatie en parkeren

In mei 2022 en in oktober 2022 is er aandacht gevraagd voor het voorgestelde plan omtrent de verkeersremmende maatregelen. Nog niet alle maatregelen zijn uitgevoerd naar onze wens. Dit zal komend jaar onderdeel zijn van het terrassenbeleid. Het parkeren valt ook onder dit beleid en de huidige stand van zaken wordt in het kopje horeca verder uitgelegd.

5. Veiligheid

Sinds begin 2022 zijn er horecastewards elke vrijdag- en zaterdagavond aanwezig. De horecastewards hebben als doel om al voordat er escalatie plaatsvindt in te grijpen. Dit doen zij door eerder het gesprek aan te gaan en mensen op een subtiele manier een bepaalde kant uit te sturen. Dit heeft ertoe geleidt dat de overlast over de gehele Oude Dorpskern gezien is afgenomen. Echter blijven er aandachtsgebieden, waaronder de Oude Haven, waar we komend jaar meer op gaan sturen.

Naast de horeca-stewards is er vanaf mei 2022 ook een algemeen alcoholverbod ingesteld in de Oude Dorpskern. Bovenstaande 2 punten komen voort uit de evaluaties met onze Vereniging van de openstelling van de terrassen in 2020/2021.

6. Horeca (terrassen)

Na het onverwachte buitensluiten in april 2022 zoals in punt 2 genoemd en gesprekken in april en juni heeft constructief overleg en voorbereidingen voor 2023 grotendeels stilgelegen. We voelden ons als Vereniging niet serieus genomen en tevens had er binnen het bestuur een wisseling plaatsgevonden. In oktober 2022 mocht de Vereniging weer aansluiten bij het horeca- overleg. Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de gemeente een eigen koers vaarde voor wat betreft de uitbreiding van de terrassen voor 2023. Ondanks voorstellen vanuit de horeca en de beide Verenigingen werd er op 21 december 2022 een plan door de gemeente gepresenteerd wat totaal onaanvaardbaar was. Op deze avond heeft de Vereniging het ongenoegen direct kenbaar gemaakt, wat resulteerde in een gesprek eind januari 2023 met beide wethouders. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat het vertrouwen ontbreekt en dat er een andere koers gevaren moet worden. Sinds enkele weken zitten we tweewekelijks om tafel om tot een goed kader te komen omtrent de terrassen. De beide Verenigingen nemen uiteraard deel aan dit gesprek, maar ook de horeca-ondernemers en het bestuur van de Dorpskerk. Zo willen we met alle betrokkenen tot een nieuw en aanvaardbaar kader komen. Wilt u er meer over deze kaders lezen? Kijk dan hier.

Los van bovenstaand heeft de Vereniging sinds december 2022 ook een aanspreekpunt omtrent het nieuw te ontwikkelen horecabeleid. De huidige versie uit 2014 wordt vernieuwd en moet voor de zomer van 2023 klaar zijn. Hierbij is de Vereniging aangesloten als klankbord.

7. Evenementen

Gelukkig konden er 2022 weer evenementen plaatsvinden in de oude dorpskern. Het begon met Koningsdag onder een nieuwe organisatie. Onze oude dorpskern was druk bezocht en het was weer een ouderwets gezellig feest!

Begin juni hadden we de Roparun door de oude dorpskern. Helaas was het erg slecht weer, maar dat mocht de gezelligheid niet drukken.

In september was er weer een Open Monumentendag. Een aantal bestuursleden hebben de Watertoren opengesteld en deze werd goed bezocht.

Tot slot werd er een kleinschalig WinterFeest georganiseerd, voornamelijk achter de kerk en op het plein bij de Watertoren. Dit was goed bezocht en goed ontvangen!

8. Financieel

De Verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

9. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 31 december 2022:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoeds Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Secretaris Voorjaar 2023
Penningmeester Voorjaar 2024
Voorzitter Voorjaar 2025