Wat deden we in 2020 - 2021

Gepubliceerd op vrijdag 4 maart 2022

1. Overleg

Door de corona-lockdowns is er in deze periode maar 4 keer officieel vergaderd. Ad hoc overleg intern alsmede het extern overleg kon dankzij de moderne communicatiemiddelen toch redelijk doorgaan.

2. WBTR

Per 1 juli 2021 is de “Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen” van kracht geworden. Dit houdt in dat vrijwilligersorganisaties in de toekomst aan dezelfde eisen moeten voldoen als andere rechtspersonen. Voor een vereniging als de onze betekent dit dat we wel wat puntjes op de i moeten gaan zetten. We hebben daar inmiddels een gedetailleerd actieplan voor opgezet dat we successievelijk gaan uitvoeren. Eén van de consequenties van de nieuwe wet is dat we niet langer aan het einde van het jaar onze Algemene Leden Vergadering (ALV) mogen houden. Om praktische redenen gaan we vanaf nu dan ook onze jaarvergadering verplaatsen naar het voorjaar. En om synchroon te komen zullen we begin 2022 daarom in één enkele ALV de jaren 2020 en 2021 behandelen. Vanaf 2023 behandelen we dan de voorgaande jaren zoals dit in de regelgeving is bedoeld.

3. Projectgroep Dorpskern

In ons vorige verslag gaven wij al aan dat we mogelijkheden zagen om de “burgerparticipatie” waar we zoveel belang aan hechten, mede dankzij de nieuwe Omgevingswet beter in te kunnen vullen. We wisten een uitstekende samenwerking op te bouwen met de in 2016 opgerichte “Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht” waardoor het draagvlak binnen de belanghebbenden in ons gebied nog groter werd. Al veel langer roepen we de gemeente op om werk te maken van ons “10 puntenplan” met daaruit als voorlopige selectie:

  • Het aanbrengen van veilige looproutes
  • Het verbeteren van de verkeerscirculatie
  • Het oplossen van het parkeerprobleem
  • Verbetering inrichting van het oude dorp
  • Het aanpakken van de verlichting
  • Het actief meewerken aan het uitbreiden van de functionaliteit van de watertoren

Sinds de jaarvergadering van onze Vereniging op 20 november 2019 toen de wethouder toezegde mee te werken aan een “Erfgoeddeal” zijn we praktisch tweewekelijks met ambtenaren in de weer geweest om dit echt te concretiseren. Maar zoals zo vaak ontstaan er bij het werkelijk invullen van die ambities toch telkens barrières. Zowel binnen de politieke als de ambtelijke omgeving blijkt men maar niet te kunnen wennen aan het werkelijk invullen van die “burgerparticipatie”. In de afgelopen periode moesten we meermaals de gemeente publiekelijk wijzen op het werkelijk nakomen van gedane toezeggingen. Het kost ons als Vereniging erg veel tijd, inzet en ergernis en het eist dan ook veel van ons doorzettingsvermogen. Uiteindelijk kon in het najaar van 2021 een start gemaakt worden met het opstellen van de lang geleden toegezegde “Toekomstagenda”. We verwachten de presentatie hiervan te kunnen houden tijdens onze jaarvergadering van begin 2022.

4. Verkeerscirculatie en parkeren

Dit onderwerp is nog steeds niet afgerond. De pilot loopt nog en gedurende deze fase hebben wij als Vereniging onze inbreng gegeven en voorwaarden gesteld. Tegenover het éénrichtingstraject staan we positief maar wel onder voorwaarden van snelheidsremmende maatregelen en handhaving tegen het verkeer dat tegen de richting rijdt. Al maanden voeren we hier gesprekken over met ambtenaren en wethouders maar het blijft nog “werk in uitvoering”. Ook het onderwerp parkeren is nog steeds actueel en ondanks diverse pogingen is er nog geen duidelijke invulling voor gevonden c.q. aan gegeven.

5. Veiligheid

In de Corona periode heeft veiligheid een andere dimensie gekregen. Er zijn een behoorlijk aantal excessen geweest waarna we telkens contact gelegd hebben met de horeca en met de handhaving. Vanuit de gemeente wordt er helaas zeer slecht en traag geacteerd op ons advies. Maar we blijven, ook door de publiciteit erin te betrekken, aandacht voor de handhaving vragen. Vaak helpt dat wel en we kunnen stellen dat we als Vereniging in dit netwerk een permanente plaats hebben.

6. Duurzaamheid

In de loop van 2021 werd duidelijk dat er vanuit de gemeente een omvangrijke subsidie beschikbaar zou komen voor de klimaat adaptatie van bepaalde gebieden. Zo kwam er ook meer dan 1 miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van het “unieke ensemble” van de Watertoren met de dienstwoning en d’Ouwe School. Onze Vereniging werd nadrukkelijk uitgenodigd in de adviescommissie die met dit onderwerp aan de slag is. Begin 2022 hopen we de eerste resultaten hieruit te vernemen.

7. Communicatie met leden

In november 2020 werd de Algemene Leden Vergadering op een bijzondere manier gehouden. Door de Corona maatregelen moesten we onze ALV op een digitale manier vormgeven. Het resultaat was gelukkig prima! Dankzij de bereidwilligheid en flexibiliteit van onze leden konden we de belangrijke onderwerpen toch voldoende aandacht geven en hebben we de vergadering in december correct kunnen afsluiten. Het verslag hiervan treft u elders in de stukken.

8. Zomer- en WinterFeest

Helaas heeft er door de corona-maatregelen geen Zomer- en WinterFeest plaatsgevonden. Wel hebben we op de Monumentendag 2021 de Watertoren bemand. Hier was heel de dag door wat aanloop en kijken we terug op een geslaagde dag.

9. Financieel

De Verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

10. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 31 december 2021:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid nn
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoeds Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Voorzitter December 2021/Voorjaar 2022
Secretaris Voorjaar 2023
Penningmeester Voorjaar 2024