Wat deden we in 2019 - 2020

Gepubliceerd op vrijdag 4 maart 2022

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 5 keer officieel bij elkaar. Door de corona-lockdown is er het eerste halfjaar van 2020 maar 2 keer vergaderd. Alles lag stil, dus uiteraard ook alle overleggen rondom onze Oude Dorpskern. Er waren wel verschillende overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners, zodra dit weer mogelijk was.

2. Projectgroep Dorpskern

In deze projectgroep waren ooit alle belanghebbenden binnen de Oude Dorpskern vertegenwoordigd. Deze groep sprak met de gemeente over de diverse uitdagingen binnen het gebied, waaronder de situatie op en rond het Doormanplein. Helaas kwam in de loop der tijd de klad erin en kwam de projectgroep niet meer bij elkaar. Het is wel onze hoop dat dit weer opgepakt gaat worden.

3. Aanstaande Omgevingswet

Met de op handen zijnde invoering van de nieuwe omgevingswet (per 1-1-2022), zag onze Vereniging haar kans schoon om gebruik te maken van de veel betere mogelijkheden tot burgerparticipatie op de terreinen die van belang zijn voor ons gebied. Onder de kop “Aan de slag met ons erfgoed” werd een notitie geschreven waarin de gemeente opgeroepen werd om een aantal faciliteiten te gaan verzorgen, zoals het aanbrengen van veilige looproutes, het verbeteren van de verkeerscirculatie, verbetering inrichting van het oude dorp, het aanpakken van de verlichting en het actief meewerken aan het uitbreiden van de functionaliteit van de watertoren. Daarbij zou onze vereniging zorgen voor een goede communicatie met alle belanghebbenden. Belangrijk daarbij te vermelden is dat we inmiddels prima samenwerken met de in 2016 opgerichte “Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht” waardoor het draagvlak binnen de belanghebbenden nog groter werd. Mede dankzij de pro-actieve wijkwethouder Reshma Roopram en enkele ambtenaren kwam het overleg hierover snel van de grond. In de jaarvergadering van onze vereniging op 20 november 2019 kreeg de gemeente een podium om te reageren op onze voorstellen om te komen tot een “Erfgoeddeal”. Sindsdien is er tweewekelijks overleg tussen de gemeente en de beide verenigingen om diverse projecten effectief van de grond te krijgen. Heel veel tijd is gestoken in de proef met eenrichtingsverkeer in de Dorpsstraat, het aanpakken van de verwarrende verkeerssituatie bij het “Eilandje van Goud” en het verzorgen van alternatieven voor parkeren. De aanpassingen op het Doormanplein in het kader van de crisismaatregelen rond Corona denderde daar dwars doorheen. Maar later in het jaar 2020 kwam de proef alsnog op gang.

4. Communicatie met leden

Er zijn geen extra ledenvergaderingen geweest in deze periode.

5. Veiligheid

In het jaar 2019 hebben wij als vereniging ons ook weer volop bezig gehouden met de veiligheid in ons centrum. Wij streven naar een evenwichtige balans tussen het ondernemen, uitgaan en wonen in het centrum. Ons doel is om met alle betrokkenen optimaal te blijven communiceren. In dit jaar is er wederom intensief contact geweest met de horeca, jeugd en handhaving. Ook is er regelmatig contact met de gemeente en hebben wij actief deelgenomen aan het horeca overleg. Toen we het gevoel hadden dat we niet voldoende werden gehoord hebben we een gesprek aangevraagd met de burgemeester, waar afspraken mee gemaakt zijn. Naast dit stukje veiligheid in combinatie met overlast hebben wij na een lange pauze door alle coronamaatregelen het traject weer opgepakt van veiligheid in het centrum in relatie met het verkeer. Uiteraard zullen wij dit continueren. Wij zijn blij te kunnen vaststellen dat we inmiddels een partner zijn in dit netwerk die niet meer gepasseerd wordt.

6. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en WinterFeest. Het was de bedoeling om de Watertoren ook tijdens het WinterFeest open te stellen, maar door de weersomstandigheden is dat op de dag zelf afgelast. Verder hebben wij ook een financiële bijdrage geleverd. Door de coronamaatregelen is het ZomerFeest niet doorgegaan.

7. Financieel

De verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar.

8. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 30 juni 2020:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid nn
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoeds Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Voorzitter December 2020
Secretaris December 2021
Penningmeester December 2022