Wat deden we in 2018 - 2019

Gepubliceerd op vrijdag 4 maart 2022

1. Overleg

Het bestuur kwam in deze periode 7 keer officieel bij elkaar. Daarnaast waren er verschillende overleggen onderling en met externe partijen zoals gemeente, horeca en bewoners.

2. Projectgroep Dorpskern

De Projectgroep is in deze periode niet meer bij elkaar geweest. Wel is in de loop van 2018 een grootschalig parkeeronderzoek uitgevoerd waarin ook de oude dorpskern werd betrokken. In februari 2019 werd dit rapport aangeboden aan de Bewonersvereniging en aan onze Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Beide verenigingen hebben het rapport bestudeerd en hierop schriftelijk hun reactie gegeven aan de gemeente in april 2019. Door omstandigheden konden de verenigingen en de gemeente pas na de zomer weer bijeen komen om de vervolgaanpak te bespreken.

3. Communicatie met leden

Er zijn geen extra ledenvergaderingen geweest in deze periode.

4. Veiligheid

Er is regelmatig contact geweest met horeca, politie en gemeente om overlast als gevolg van uitgaanspubliek te monitoren en zo goed mogelijk te beperken.

5. Zomer- en WinterFeest

Zoals inmiddels gebruikelijk hebben we weer onze bijdragen geleverd aan het Zomer- en WinterFeest. Tijdens het WinterFeest hebben wij hand- en spandiensten verricht en een bijdrage geleverd aan de projectie op de Watertoren. Tijdens het ZomerFeest hebben wij de Watertoren opengesteld voor het publiek.

6. Nieuwe functies voor de Watertoren – het baken van Barendrecht

De vereniging zet zich samen met de Historische Vereniging Barendrecht in om dit gebouw meer functionaliteit te geven dan nu het geval is. In november 2018 werd een voorstel aan de gemeente gestuurd met daarin de plannen voor een gefaseerde herontwikkeling van dit rijksmonument. Dit werd binnen de gemeente besproken waarna verantwoordelijk wethouder Cees Schaap ons liet weten dat de plannen een stuk concreter moesten worden. Het gaat hierbij om een uitgewerkt plan van aanpak met inhoudelijke invulling en financiële verantwoording. Ook is er behoefte aan een verdere onderbouwing, waaruit blijkt dat er binnen de samenleving voldoende draagvlak is voor het uitwerken van deze plannen en de continuering hiervan in de toekomst. Met die opdracht zijn we nu aan de slag.

7. Financieel

De verenging heeft de ANBI-status. Omdat we ook een culturele status hebben zijn voor een particulier de bijdragen 125% fiscaal aftrekbaar. Dit jaar heeft de vereniging ook een bedrag van €271,78 ontvangen van de Rabobank Clubkascampagne.

8. Samenstelling bestuur

Bestuursleden en adviseurs per 30 juni 2019:

Functie Naam
Voorzitter Peter Jongenotter
Secretaris Celeste Andeweg
Penningmeester Willem de Graaf
Bestuurslid Piet Barendregt
Bestuurslid nn
Bestuurslid Arjan Moree
Adviseur publiciteit Arco van der Lee
Adviseur juridische zaken Erwin Lems
Adviseur Erfgoeds Dik Buitenhuis

Schema van aftreden:

Functie Aftredend
Voorzitter December 2019
Secretaris December 2020
Penningmeester December 2021