Projectgroep Oude Dorpskern

Gepubliceerd op dinsdag 26 februari 2019

Sinds dinsdag 3 maart 2015 wordt in de Projectgroep Oude Dorpskern nagedacht over de toekomst van het oude centrum van Barendrecht.

Aan de projectgroep wordt onder meer deelgenomen door wethouder Dirk Vermaat, vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht, bewoners, ondernemers, de Dorpskerk, de monumentencommissie en ambtenaren.

Voorzitter Peter Jongenotter heeft namens de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht zitting in de projectgroep. In totaal heeft de vereniging drie vertegenwoordigers in de projectgroep.

Rolverdeling

“De Vereniging Dorpskern Oud Barendrecht zet zich al vele jaren in voor het behouden en het uitbreiden van de monumentale en de functionele kwaliteit van onze oude dorpskern. Wij vertegenwoordigen daarbij alle belanghebbenden, want we realiseren ons goed dat niet alleen bewoners en bedrijven belangen hebben hier. Alle Barendrechters waarderen de oude dorpskern bijzonder”, vertelt Jongenotter.

Jongenotter legt uit wat in de projectgroep de rolverdeling is tussen de gemeente en de vereniging. “Hadden we vroeger de afwachtende houding van: ‘Laten we maar eens zien waar de Gemeente mee komt, dan geven we ons oordeel wel’, weten we tegenwoordig dat intensief en constructief samenwerken vanaf het begin een veel beter eindresultaat geeft. Dat hebben wij ook ingezet toen we in November 2013 alle politieke partijen bijeen hadden als aftrap voor hun campagnes. We hebben toen met elkaar afgesproken dat welk college er ook zou komen, we zouden met elkaar aan de slag gaan om de oude dorpskern gereed te maken voor haar functie anno 2015 en verder.”
“Met betrekking tot de rolverdeling hebben we afgesproken dat de Gemeente het voorzitterschap van de projectgroep op zich neemt. De vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht draagt zorg voor een effectieve communicatie met de belanghebbenden en leidt bijvoorbeeld de informatiebijeenkomsten.”

Prioriteiten

In de voorbije jaren is er zowel vanuit de Gemeente als vanuit de vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de kwaliteiten van de dorpskern sterk te verbeteren. Ook zijn er onderzoeken gedaan door studenten en zijn politieke partijen met voorstellen gekomen.

Naar aanleiding hiervan heeft de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht samen met de monumentencommissie een projectplan opgesteld. Op basis hiervan is de projectgroep aan het werk gegaan.

Jongenotter: “Uit dit plan kunnen de volgende punten worden genoemd, waarbij we meteen een prioritering aangegeven hebben en we met punt 1 tot en met 4 meteen van start zullen gaan.”

De punten uit het projectplan:

 1. Maak een herinrichtingsplan voor de openbare ruimte, waaronder het Doormanplein.
 2. Maak de dorpskern verkeersluw met behulp van een verkeerscirculatie- en parkeerplan.
 3. Een plan hoe de openbare orde en veiligheid kan worden gehandhaafd.
 4. Hef de barrière tussen het nieuwe centrum en de oude dorpskern op.
 5. Verfijnen van het Beeldkwaliteitsplan en deze verfijning vaststellen als beleidsinstrument.
 6. Onderzoek of het bestemmingsplan nog moet worden gewijzigd.
 7. Ontwikkelen van een vestigingsbeleid.
 8. Een voorstel of en op welke wijze lichte horeca kan worden gestimuleerd.
 9. Opstellen van een beheersplan, inclusief investeringsprogramma’s bij verandering van functies.
 10. Een ondersteuningsplan voor de verdere ontwikkeling van het oude dorp tot het sociaal-culturele hart van Barendrecht.

De komende tijd worden bewoners van Barendrecht onder meer via deze website op de hoogte gehouden van de werkzaamheden van de Projectgroep Oude Dorpskern.

Conclusies overleg 21 januari 2016

Op 21 januari 2016 vond nader overleg plaats tussen een vertegenwoordiging van de projectgroep en deskundigen van de gemeente over het parkeeronderzoek en de (alternatieve) locaties die door verschillende projectgroepleden zijn genoemd. De conclusies van dit overleg waren:

 1. Er dienen 40 parkeerplaatsen gecompenseerd te worden t.b.v. langparkeerders zijnde werknemers en werkgevers uit de Oude Dorpskern, ter voorkoming van verdrijvingseffecten naar de Oude Haven of Singel;
 2. De parkeerlocaties voor genoemde werknemers en werkgevers worden aan de rand van de Oude Dorpskern doch bij voorkeur buiten de Oude Dorpskern door de gemeente aangewezen;
 3. Er is daarbij commitment van de betreffende ondernemers, die de werknemers verplichten op de aangegeven locatie te gaan parkeren. Zij gaan schriftelijk akkoord. Het e.e.a. wordt zo mogelijk geregeld op basis van kenteken.
 4. De punten 1 t/m 3 moeten eerst geregeld zijn alvorens de verkeersmaatregelen uit het verkeersbesluit “Doormanplein autovrij” uitgevoerd mogen worden;
 5. De projectgroep start z.s.m. met het opstellen van een integraal verkeers- en parkeerplan voor de Oude Dorpskern, waarin o.m. de parkeerrouting, rijrichtingen, indien gewenst andere knelpunten worden opgelost.
De leden van de projectgroep