Terrassenbeleid op het Doormanplein

Gepubliceerd op vrijdag 3 februari 2023

Op 21 december 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats inzake de geplande terrassenuitbreiding op het Doormanplein. Wethouder Vermaat lichtte zijn plannen toe ten overstaan van de bewoners en ondernemers in de buurt.

In ons bericht op deze site vertelden we al dat we meteen onze bezwaren tegen de plannen en tegen de gang van zaken hebben geuit. Waar is de participatie gedachte gebleven?

Het college van B&W in de personen van Dirk Vermaat en Lennart van der Linden hebben gehoor gegeven aan onze oproep en we werden, samen met de “Bewonersvereniging Oude Dorpskern” uitgenodigd voor een overleg op 23 januari j.l. In dat overleg maakten we duidelijk dat we met alle betrokken partijen al zo’n 80% overeenstemming hadden over hoe het met het Doormanplein verder zou moeten. Daarbij maakten we dankbaar gebruik van de ervaringen die we hadden opgedaan tijdens de Corona periode.

Uitkomst van dat overleg was dat wij een overzicht zouden opstellen van alle punten die onderwerp van gesprek met de betrokkenen zijn geweest, met daarin de mate van consensus. Hier treft u dit overzicht.

Op 1 februari kwamen we opnieuw bij elkaar nadat we een weekje eerder het betreffende document hadden toegestuurd aan de wethouders. Puntsgewijs werd het overzicht doorgenomen en de wethouders toonden zich ingenomen met de grondigheid waarmee e.e.a. is aangepakt en is verwoord. Tevens liet de gemeente weten de maatregelen te onderzoeken om diverse zaken, waaronder parkeeroverlast, het hoofd te bieden.

De komende dagen wordt ondermeer gewerkt aan het vaststellen van de criteria waarmee we in de evaluatieperiode gaan meten hoe de mate van overlast zich ontwikkelt. Ambitie is dat er voldoende evenwicht ontstaat tussen de belangen van diverse doelgroepen.

15 februari a.s. vindt het volgende overleg plaats. Ook daarvan zullen wij u op de hoogte brengen.

Foto Dormanplein