Jaarplan 2017

Jaarplan voor onze vereniging

Accenten in 2017

In de loop van 2016 hebben we commentaar en suggesties van onze leden verzameld om in de zomer ons beleidsplan t/m 2019 op te stellen. Bij het opstellen van dat plan werden we ons nog eens extra bewust van de grote waarde van ons gebied en van de vele initiatieven die er in en rond de Oude Dorpskern ontplooid worden.

Alle reden om alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en om zelf ook weer nieuwe zaken op gang te brengen, natuurlijk steeds in nauw contact met alle betrokkenen. Bewoners, ondernemers, bezoekers en beleidsmakers. We zullen deze raadpleegfunctie in de nieuwe beleidsperiode intensiveren.

Onze agenda wordt deels bepaald door ad-hoc zaken die plotseling gaan spelen, maar voor het andere deel kunnen we onze eigen accenten leggen. Voor het jaar 2017 hebben we gekozen voor:

 1. Het bewaken van het Beschermd Dorpsgezicht:
  Op de korte termijn blijven wij er voor waken dat het gemeentelijk beleid met betrekking tot het beschermd dorpsgezicht, wordt uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn geformuleerd in het beeldkwaliteitsplan “Waar oud het nieuwe ontmoet”.
 2. Verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen:
  Het oude dorp is niet goed ingericht op verkeer. We dragen bij aan het verbeteren van de verkeerscirculatie en parkeervoorzieningen, ook ten behoeve van vestiging van nieuwe bedrijven.
 3. Verbeteren van Beeld- en verblijfskwaliteit:
  Enkele prioriteiten zijn:
  • Beschermen van beeldbepalende zaken of panden, naast de bestaande monumenten.
  • Terugdringen van verrommeling van “parkjes”. Zorg dragen voor beter onderhoud van de bestaande groenvoorziening en aanbrengen van nieuwe aan het beschermd dorpsgezicht aangepaste groenvoorzieningen.
  • Aanpassen van straatmeubilair, zoals bankjes, fietsenrekken, aan de richtlijnen, genoemd in het beeldkwaliteitsplan. Harmoniseren van de straatverlichting is hierbij ook van belang.
  • Evenwicht behouden tussen wonen en uitgaan in dit gebied met name ten aanzien van overlast.
 4. De watertoren als specifiek project
  Het is een object met monumentale status waar we ook graag een meer functionele inhoud aan zouden willen geven. We willen in contact treden met andere partijen om te onderzoeken hoe we dat zouden kunnen vormgeven.

Achtergrondinformatie en andere aandachtspunten vindt u uitgewerkt in het “Beleidsplan voor de verdere ontwikkeling van de Dorpskern Oud-Barendrecht voor de periode 2017-2019”.