Nieuwsbericht

Presentatie aandachtpunten voor projectgroep

In de vergadering van de Projectgroep Oude Dorpskern van maandag 11 januari jl. zijn de resultaten besproken van de informatieavond die gehouden is op donderdag 2 december 2015.

De ingebrachte opmerkingen zijn geinventariseerd, gerubriceerd en verzameld en gepresenteerd aan de projectgroep.

 

 • Beknopte presentatie van de feedback welke verzameld is tijdens de informatieavond op 2 december 2015
 • Volledige inventarisatie van de punten is sinds 10 december 2015 ondermeer te zien op de website van onze vereniging.
 • De avond werd met ca. 75 bezoekers goed bezocht
 • Het programma was erop gericht maximale feedback te verzamelen. Met een externe moderator en 4 deskundige gespreksleiders werd de discussie aangewakkerd in drie vragenrondes:
  1. Algemene reactie op de voorgestelde maatregelen inclusief het “Verkeersbesluit d.d. 10 november 2015”)
  2. Effectieve manieren om de doelgroep parkeerders te informeren en te motiveren om bij lang verblijf buiten de kern te parkeren
  3. Welke mogelijke activiteiten zien we graag op het Doormanplein?
 • In deze presentatie worden slechts de uitkomsten van ronde 1 en ronde 2 belicht.

Aandachtspunten opgedeeld in thema’s

 • Parkeerplaatsen t.b.v. bewoners Oude Haven en Singel
 • Garanderen van verkeerscirculatie en bereikbaarheid
 • Parkeeronderzoek nog eens kritisch doornemen
 • Beschikbaarheid en capaciteit van alternatieve parkeerplaatsen
 • Communicatie met doelgroepen
 • Eisen vooraf aan evaluatie en procesbeheersing

Parkeerplaatsen t.b.v. Oude Haven en Singel

 • Oude Haven is nu al afvoerputje voor parkeren in de Dorpskern. De situatie mag niet verergeren.
 • Verdringing van langparkeerders vanuit elders in de Dorpskern treedt ontegenzeglijk op in de richting van Singel en Oude Haven.
 • Er moeten drempels opgeworpen worden voor toestroom van langparkeerders op Oude Haven en Singel
 • Zo’n probleem mag je niet aan het toeval overlaten, daar is vooraf gerichte actie en degelijke een oplossing op nodig

Garanderen van verkeerscirculatie en bereikbaarheid

 • Verkeersstromen moeten tegelijkertijd en integraal behandeld worden met parkeerproblematiek (o.a. P-route)
 • Bij toereikende blauwe zone en toelating laden/lossen mag bereikbaarheid van kinderdagverblijf en andere bedrijven geen probleem zijn
 • Mogelijk blauwe zone meteen uitbreiden naar Oude Haven en Singel met op die plaatsen ontheffing mogelijk voor bewoners

Parkeeronderzoek nog eens kritisch doornemen

 • Uitgangspunten voor het uitgevoerde parkeeronderzoek zijn deels onjuist en deels inmiddels achterhaald
 • Onvoldoende aandacht voor parkeerplaatsen die particulier- of bedrijfseigendom zijn en zomaar aan de publieke capaciteit kunnen worden onttrokken

Beschikbaarheid en capaciteit van alternatieve parkeerplaatsen

 • Capaciteitsreductie wordt bij lange na niet opgevangen met de voorgestelde alternatieve parkeerplaatsen
 • Situatie is veranderd, er zijn minder alternatieven voor dichtbij lang parkeren
 • Rijnstraat en Binnenhof zijn regelmatig - en zeker op marktdagen – niet beschikbaar
 • Dorpskern wordt aantrekkelijker en economie groeit, dus er moet rekening gehouden worden met expansiemogelijkheden

Communicatie met doelgroepen

 • Ondernemers en hun personeel vormen een goed te bereiken groep langparkeerders. Zij moeten gericht geïnstrueerd en gemotiveerd worden. Zij kunnen ook cliënten informeren.
 • Regelmatige langparkeerders zijn met flyers en met artikelen in plaatselijke media te bereiken
 • Incidentele langparkeerders moeten goed de weg gewezen worden. Parkeerplaats Heuvelsteyn nodigt bijvoorbeeld niet uit en de route naar alternatieve parkeerplaatsen is niet aangegeven

Eisen vooraf aan evaluatie en procesbeheersing

 • Evaluatie is belangrijk, maar eerst moeten doelstellingen scherp zijn. Wanneer zijn we tevreden en wanneer zijn aanvullende maatregelen nodig?
 • Aanvullende maatregelen: wat zijn de opties?
 • Ten opzichte van de huidige situatie mag geen verslechtering optreden. Om dat objectief te kunnen meten is deskundig advies noodzakelijk.
 • Toekomstbestendigheid van maatregelen moet onderdeel uitmaken van evaluatie (bijvoorbeeld groeiende parkeerbehoefte en/of wegvallen van beoogde alternatieve parkeercapaciteit)

Onze vereniging stelt nog eens duidelijk:

 • We zijn voorstander van een autovrij Doormanplein onder voorwaarde dat dit verantwoord gerealiseerd kan worden. Er is goed geluisterd en zorgvuldig door ons geïnventariseerd en daar zullen we ook gehoor aan moeten geven
 • We hebben vanaf de start van dit project gestreefd naar het creëren van lokaal draagvlak; daarom een breed geschakeerde samenstelling van de Projectgroep en het genereren van feedback van bewoners middels informatieavonden
 • De hiervoor genoemde zaken moeten naar onze overtuiging serieuze aandacht krijgen en worden geregeld alvorens de verkeersmaatregelen kunnen worden doorgevoerd
 • We moeten ons realiseren dat we nu de eerste 4 punten van het totale 10 puntenplan in behandeling hebben. Het móet echt goed gaan.
 • We blijven beschikbaar voor constructieve samenwerking en hebben bijvoorbeeld al wat mogelijke oplossingsrichtingen genoemd in ons schrijven van 30 december 2015. Over dit schrijven discussiëren we graag verder in deze vergadering met voltallige projectgroep inclusief de gemeente.

Ga terug