Nieuwsbericht

Inventarisatie feedback informatieavond 2 december

Onderstaande reacties werden opgetekend tijdens de informatieavond welke op woensdag 2 december 2015 werd gehouden.

Doelstelling van die avond was om op gestructureerde wijze zoveel mogelijk response te verzamelen
van de bezoekers. In totaal waren er ca. 75 bezoekers die verdeeld werden in 4 groepen.

Er werden door de discussieleiders in drie ronden vragen gesteld:

 • 1e ronde: Algemene reactie op de voorgestelde maatregelen inclusief het “Verkeersbesluit d.d. 10 november 2015”
 • 2e ronde: Effectieve manieren om de doelgroep parkeerders te informeren en te motiveren om bij lang verblijf buiten de kern te parkeren
 • 3e ronde: Welke mogelijke activiteiten zien we graag op het Doormanplein?

De response werd zoveel mogelijk genoteerd en aan het einde van de avond gepresenteerd op een flipover. Bezoekers werden uitgenodigd om hiervan kennis te nemen en indien gewenst nog aanvullingen aan te brengen.

Uiteindelijk is de response gerubriceerd. Er heeft nog geen "indikking" van de gegevens plaatsgevonden, alle genoteerde regels staan nog in het overzicht.

De uitkomsten moeten gezien worden als "kwalitatief", het geeft antwoord op de vraag "Wat speelt er zoal?".

Kwantitatief mogen hier geen conclusies aan wrden verbonden, een onderwerp dat 2x zo vaak genoemd is weegt niet per se zwaarder dan een ander onderwerp.

Overlast, leefbaarheid, veiligheid

 1. Vrees voor overlast. Het gaat ten koste van de leefbaarheid
 2. Het is nu al een zootje op de Oude Haven
 3. Bereikbaarheid hulpdiensten zeker stellen
 4. Verkeer loopt vast bij bakkerij Pot
 5. Geen extra verzwaring voor het oude dorp.
 6. Niet nog meer parkeerplekken weg en meer horeca
 7. Te weinig parkeerplaatsen bewoners Oude Haven
 8. Na 18.00 uur is de Oude Haven vol
 9. Extra terrassen trekken meer bezoekers, probleem wordt groter.
 10. Parkeren voor eigen huis in de Dorpsstraat is niet meer mogelijk (huisarts).
 11. De vele geregistreerde kritische reacties van bewoners rond het Doormanplein i.h.b. de bewoners van de Singel en Oude Haven moeten leiden tot aanvullende maatregelen.
 12. Overlast ook rondom het plein, ook in de Piet Heinstraat
 13. Deze problemen moeten o.i.worden opgelost, voor de invoering van het verkeersbesluit!

Blauwe zone

 1. Geen blauwe zone, zonder goede controle
 2. Blauwe zone uitbreiden en voor langere tijd (bijvoorbeeld 3 uur)
 3. Oude dorp helemaal blauwe zone
 4. Blauwe zone niet goed. Houden zoals het is.
 5. Ontheffing voor bewoners in blauwe zone is nodig
 6. Gehele dorpskern blauwe zone, ook Oude Haven

Procescontrole

 1. Goede evaluatie na 3, 6 , 9 maanden, ook vanwege seizoensinvloeden
 2. Gaat er gehandhaafd worden en hoe ?
 3. Evalueren met doelstellingen
 4. De evaluatie, later dit jaar, moet aan tevoren vastgestelde eisen/criteria voldoen. Duidelijke doelstellingen formuleren.
 5. De evaluatie moet voldoen aan nader te formuleren criteria, met duidelijke doelstellingen en op verschillende tijden. En er moet duidelijk zijn wat er gebeurt als doelstellingen niet worden gehaald.

Opties voor oplossingen

 1. Invalideparkeerplaatsen maken
 2. Oude dorpskern met auto alleen toegankelijk maken voor bewoners
 3. 1 richtingsverkeer, dan mogelijk aan 2 kanten parkeren
 4. Verkeerstromen gelijk regelen met de parkeerproblematiek
 5. Is er wat te doen met de ruimte bij Bethelkerk
 6. Niet meer parkeren voor garages Oude Haven
 7. Alleen bewoners oude dorp toelaten (voorbeeld Rotterdam i.v.m. parkeerdruk voetbal.
 8. Bewoners vergunning verstrekken.
 9. Oplossing voor jongeren die niet naar binnen mogen
 10. Parkeerplaatsen
 11. Organiseer de festiviteiten bij de Kleine Duiker

Verdringingsplaatsen

 1. Overdag is Rijnstraat bezet
 2. Waar moeten de auto's van de bewoners Oude Haven heen ? Er ontstaat een ernstig verdringingseffect.
 3. Waar moet personeel gaan parkeren ?
 4. Parkeergelegenheid Heuvelsteijn is eigen terrein
 5. VVE van Heuvelsteijn kan zelf beslissen de toegankelijkheid te sluiten.
 6. Tandartspraktijk in kerk de Kandelaer plaatsen zijn meegeteld in het publieke domein. Het worden echter 18 private plaatsen. Er komt een hek voor het parkeerterrein.
 7. Er moet een laagdrempelig alternatief komen. Het Binnenhof/Centrum is nu al te vol.
 8. Voor de inwoners van de Oude Haven en de Singel zal een sterk verdringingseffect gaan optreden. Ook door het instellen van blauwe zones.
 9. Het is van belang nieuwe parkeerplaatsen in het oude dorp te realiseren. Langparkeerders krijg je moeilijk weg.
 10. Door het instellen van blauwe zones, de vermindering van de parkeervoorraad Doormanplein en privé-plaatsen, zal er een sterk verdringingseffect ontstaan in de richting van de Singel en Oude Haven (lang- en ook kortparkeerders). Ook richting Dorpstraat.
 11. Laagdrempelige parkeerplaatsen creëren in het centrum
 12. Binnenhof
 13. Niet meer parkeren voor garages Oude Haven
 14. Na 18.00 uur is de Oude Haven vol
 15. Ruimte bij Bethelkerk
 16. Vrijdag is een populaire dag voor trouwerijen in de Watertoren en de Dorpskerk. Op dat moment wordt op het Binnenhof markt gehouden en staat ook de Rijnstraat vol.
 17. De kwestie rond de verdringingsplaatsen moeten o.i. voor de invoering van het verkeersbesluit door de gemeente worden opgelost

Overige knelpunten

 1. Gevolgen voor omzetderving van horeca
 2. Wat gebeurt er met mensen die slecht ter been zijn?
 3. Leuk plan, maar geen parkeerplaatsen
 4. Kinderdagverblijf wordt benadeeld in piek tijden “48 keer kwartier” nodig voor halen en brengen. Vrees voor omzetderving!
 5. De problematiek rond het Kinderdagverblijf zou kunnen worden opgelost met de ontheffing voor “laden en lossen”.
 6. Er moet door de gemeente offers worden gebracht en niet door de bewoners

Parkeeronderzoek, tellingen, conclusies

 1. Parkeer onderzoek staat ter discussie moet worden gecorrigeerd
 2. Telling horeca bezoekers apart uitvoeren.
 3. In 2008 zijn reeds parkeerproblemen in het oude dorp geconstateerd door de Gemeente. De maximale parkeerdruk was toen al bereikt.
 4. In de parkeerdrukmeting zijn parkeerplaatsen meegeteld die niet tot particulier bezit gerekend mogen worden. Er is uitgegaan van 277 plaatsen, maar wanneer je de particuliere plaatsen niet meerekent hou je er 213 over. In totaal 64 plaatsen minder dan verondersteld. Deze plaatsen bevinden op het parkeerterrein van de vroegere kerk De Kandelaer (18), Dorpsstraat 175 (2), Heuvelsteijn, Piet Heinstraat, bij de doorgang Doormanplein-Singel en ook op de eigen grond van de Dorpskerk! Nu zijn verschillende locaties nog toegankelijk voor publiek gebruik, maar eigenaren kunnen tot sluiting over gaan. Zoals het parkeerterrein bij de Kandelaer.
 5. Er heeft geen statistische correctie plaats gevonden met betrekking tot toekomstige economische ontwikkelingen. Deze heeft wel plaats gevonden bij recente metingen in het centrum.
 6. Nachtelijke metingen hebben niet plaatsgevonden, binnen horeca gebieden is gebruikelijk twee nachtelijke metingen te doen
 7. De beslissing om het Doormanplein autovrij te maken is derhalve gebaseerd op onjuiste kengetallen. Er zijn nu reeds parkeerproblemen en er zijn onvoldoende voorwaarden gerealiseerd, onvoldoende parkeervoorraad om de toekomstige parkeerdruk op te vangen. De Gemeente heeft verzuimd om dit naar behoren te faciliteren.
 8. Circa 64 parkeerplaatsen zijn geteld voor het publieke domein. Het risico bestaat dat deze plaatsen door de eigenaren hieraan worden onttrokken. Dit is reeds het geval met 20 parkeerplaatsen bij de Kandelaer en Dorpsstraat 175 en kan verder oplopen. Dit kan ook gebeuren met de parkeerplaatsen op de eigengrond van de Dorpskerk.

Communicatie en motivatie langparkeerders

 1. Doelgroep trouwen en begrafenis niet te bewegen tot elders parkeren en ook niet te bereiken
 2. Bewoners Oude haven, Kinderdagverblijf, klanten, bewoners Doormanplein zijn niet te motiveren
 3. Langparkeerders belonen om elders te parkeren
 4. Werkgevers aanschrijven i.v.m. personeel. Personeel motiveren
 5. Dit is geen zaak voor bewoners. De gemeente moet voor een adequate oplossing zorgen.
 6. Langparkeerders zijn moeilijk te traceren en te weren.
 7. Op dit punt werden weinig suggesties gegeven, omdat men dit geen zaak voor de bewoners vond.
 8. Langparkeerders zijn mede verantwoordelijk voor het verdringingseffect.

Activiteiten, suggesties inrichting plein

 1. Elke activiteit vraagt meer parkeerplaatsen
 2. Iets voor kinderen/speelactiviteiten voor jonge jeugd
 3. Openlucht concert
 4. Spoortrein, tijdelijk
 5. Waar gaan i.v.m. de activiteiten de auto’s parkeren
 6. Terrasjes, de winkels geven geen levendigheid
 7. Gezellige dingen
 8. Sleetje rijden vanaf de Singel naar beneden
 9. Schaatsbaan aanleggen
 10. Demonstraties van de gym, of andere verenigingen
 11. Voortuin om te gaan zitten, of voor de auto
 12. Een boom plaatsen
 13. Lindes voor het kinderdagverblijf
 14. Een visvijver
 15. Er zijn nu al evenementen genoeg
 16. Maximaal 12 evenementen
 17. Geen horeca uitbreidingen dus ook geen pannenkoekenhuis
 18. Vaste terras uitbreiding beperkt functie van plein/flexibel maken
 19. Speciale markten
 20. Passende kerstmarkt
 21. Weekmarkt
 22. Groente markt
 23. Kunstmarkt
 24. Boekenmarkt
 25. Vogeltjes markt
 26. Muziek evenement
 27. Oliebollenkraam
 28. Muziek tent of fontein
 29. Daghoreca zonder geluidsuitbreiding
 30. Multifunctionele inrichting
 31. Openbare toiletten (in grond zakkend)
 32. Terrassen vergroten
 33. Beperken van activiteiten is nodig

Ga terug