Nieuwsbericht

Belangenbehartiging van bewoners van de Oude Dorpskern

Naar aanleiding van berichten in de lokale en sociale media over de belangenbehartiging van bewoners van de Oude Dorpskern door de Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht reageert het bestuur met de volgende toelichting:

 

Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en haar bewoners

 

Mede naar aanleiding van berichten over de belangenbehartiging van bewoners van de Oude Dorpskern willen we met deze notitie proberen de zaken wat duidelijker uiteen te zetten.

Onze inmiddels bijna 20 jaar oude vereniging werd ooit opgezet als een belangenvereniging voor bewoners, met als doel "het handhaven en versterken van de ruimtelijke en functionele kwaliteiten van het gebied". In die periode paste dat ook goed, want de kwaliteit van het oude dorp, het wooncomfort en veiligheid dreigde onder druk te komen en de verhouding met bestuurders en ambtenaren vroeg om een scherpe belangenbehartiging.

In de loop der jaren ontstond de behoefte om niet alleen de belangen van bewoners te verdedigen, maar ook de verdere ontwikkeling van de "ruimtelijke en functionele kwaliteit" van het gebied aandacht te geven. Dankzij een uitstekende samenwerking met de Monumentencommissie en andere organisaties wisten we in 2009 de status "Beschermd Dorpsgezicht" te realiseren. In het verlengde daarvan werd in samenwerking met ondernemers, bewoners ook  het rapport "Visie Doormanplein" opgesteld, waarin concrete aanbevelingen worden gedaan voor de herinrichting van dit gebied.

Intussen vonden er ontwikkelingen in het gebied plaats waarbij onze vereniging zich buiten spel gezet voelde. Na evaluatie stelden we vast dat we vanuit de traditionele belangenbehartiging teveel neergezet werden als een partij die eerst de plannen afwachtte om ze daarna te beoordelen en eventueel proberen te blokkeren. Die benadering paste niet meer in het huidig tijdsgewricht, waar er veel meer wordt gestreefd naar een open samenwerking met duidelijke erkenning van elkaars belangen.

In 2014 werden met instemming van alle leden van onze vereniging de naam en de statuten gewijzigd, zodat het duidelijker werd dat er naast de belangen van bewoners ook belangen gelden van andere doelgroepen.

In het openbaar gedeelte van de Algemene Ledenvergadering van November 2013 kregen alle politieke partijen het podium om hun visie op de ontwikkeling van de Oude Dorpskern te geven. Unaniem gaven ze aan positief tegenover de ontwikkelingen te staan en daar zeker in de collegeonderhandelingen na de verkiezingen van Maart 2014 aandacht aan te geven.

Na het aantreden van het nieuwe college hebben wij als vereniging samen met de Monumentencommissie weer aandacht gevraagd voor de verdere ontwikkeling. Dat heeft om politieke redenen heel wat tijd in beslag genomen. Maar in onze Algemene  Ledenvergadering van November 2014 konden we melden dat er nu echt spijkers met koppen geslagen zouden worden. Aanwezige ondernemers en bewoners benadrukten dat ze dit al eens eerder gehoord hadden, maar dat het telkens op niets uitdraaide. Ze vroegen ons om nu eens zover te komen dat er duidelijkheid zou komen en dat er een einde zou komen aan het jarenlange getalm.

In het slotwoord van die vergadering beloofden wij als bestuur dat we de opdracht goed hebben begrepen, dat het gezien de diversiteit van belangen geen eenvoudige zaak zou worden en dat een zorgvuldige procesgang heel belangrijk zou zijn. En dat vormt tot op vandaag de kern van onze benadering.

En zo kwamen we tot het voorstel om de Projectgroep Oude Dorpskern op te richten. Het doel van deze projectgroep is de uitwerking van een ontwikkelingsplan  voor het beschermd dorpsgezicht (zie ook deze website). Alle belanghebbenden behoren hierin te zijn vertegenwoordigd. Elk van hen krijgt de gelegenheid uiting te geven aan de belangen waar hij/zij voor staat. Vertegenwoordigd zijn ondermeer de gemeente, de Horeca Doormanplein , de bewoners van de Oude Haven, VVE van Heuvelsteijn/De Boom, de overige bewoners, de Monumentencommissie, de Historische Vereniging Barendrecht, Dorpskerk en onze vereniging.

Er worden opties uitgewerkt en die opties worden voorgelegd aan de veel grotere groep belanghebbenden via informatieavonden welke onze vereniging organiseert. De eerste informatieavond vond plaats op 18 juni j.l. en werd uitstekend bezocht.

En daar waren inderdaad bezorgde bewoners die meldden zich niet gehoord te voelen. Wij betreuren dat natuurlijk ten zeerste, want we hebben ons inziens maximale zorg besteed aan het bij elkaar brengen van alle belangen in het compacte en werkbare geheel van de projectgroep.
Op die avond hebben wij nog eens nadrukkelijk aangegeven de belangen van iedereen serieus te nemen en hebben we naar aanleiding van de ontstane zorg meteen actie ondernomen door in gesprek te gaan met de verontruste aanwezigen. Daarbij hebben we ook de voorzitter van de inmiddels nieuw opgerichte belangengroep geadviseerd zitting te nemen in de genoemde projectgroep.

Het is vanaf het begin van dit project duidelijk geweest dat er een brede schakering van belangen bestaat en dat het daarmee een lastig traject zou worden. Maar met de open samenwerking die we al die jaren hebben nagestreefd is er al heel veel bereikt. Met die open houding gaan we ook het vervolg van het traject in. Dat hebben we beloofd en daar mag u ons aan houden.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur Dorpskern Oud-Barendrecht,

 

Peter Jongenotter, Voorzitter

Ga terug